Gomalandet skole

Gomalandet barneskole skal oppleves som en trygg, inkluderende og allsidig skole. Det skal oppleves trygghet knyttet til både læring og det sosiale. Vi skal være en inkluderende skole for alle, også knyttet til funksjonsnivå og kulturell bakgrunn.

Gleder - opplevelser - mestring - ansvar

Gjennom disse fire begrepene knyttet til GOMA skal vi gjennom innsats og læring utvikle ny kompetanse.


 Gomalandet barneskole er fordelt på sju klasser. Skolen er opprinnelig bygget som spesialskole, men høsten 1991 ble det gjennomført flytting fra tidligere skolelokaler på Goma sentrum til Røsslyngveien. Det er vedtatt ny skolestruktur i kommunen, der det er bestemt at vi skal slåes sammen med Dalabrekka skole med bygging av en ny felles skole.
På Gomalandet barneskole skal elever, foresatte og ansatte bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø! Elevene på Gomalandet barneskole skal møte kompetente lærere som utøver god klasseledelse, og som setter elevenes faglige og sosiale læring i sentrum.


Over flere år har elevenes leseferdighet vært et av skolens og kommunens viktigste satsningsområder. Skolen har arbeidet med god systematikk i leseopplæringen, der elevene lærer å ta i bruk gode lesestrategier i alle fag. Dette er i samsvar med det første satsingsområdet i «SPOR», språklig kompetanse. For Gomalandet barneskole arbeides det også med sosial kompetanse og fysisk og psykisk helse som er de to andre satsingsområdene. Vi opplever at dette er satsingsområder som treffer behovene til elevene ved skolen godt. Gomalandet barneskole har elever som representerer en stor bredde av byens befolkning.


Gjennom Trivselsprogrammet har elevene tilbud om mange lekpregede fellesaktiviteter i friminuttene.