Informasjon om avløpsvirksomheten

Her finner du informasjon om det nye hovedrenseanlegget på Hagelin

Om avløpsvirksomheten i Kristiansund

Formålet med avløpsvirksomheten i Kristiansund er å sikre godt vannmiljø og god folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at  vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.

Som følge av innskjerpinger i rensekrav ble kommunens hovedplan for avløp og vannmiljø oppdatert i 2012. I tråd med denne er kommunen i gang med en ombygging av hovedavløpsstrukturen i kommunen.

Det som tidligere var 10 silanlegg i Kristiansund by skal erstattes av ett nytt hovedanlegg på Hagelin, med tilhørende overføringssystem som leder avløpsvann frem til det nye anlegget. Dette innebærer at alt utslipp av renset avløpsvann til indre sjøområder som havnebassenget, Dalasundet og Bolgsvaet blir fjernet, bedre renset og sluppet ut på dypt vann til en god resipient på utsiden av Kirkelandet.

avløp 2012Plassering av avløpsrenseanlegg slik situasjonen var i 2012.

Renseanlegget ble bygget i perioden 2015-2016, og prøvedrift ble startet i januar 2017. Da med avløpsvann fra nordre del av Kirkelandet samt hele Gomalandet tilkoblet. Resterende del av Kirkelandet samt nordre del av Innlandet planlegges overført i løpet av 2017.

Deretter vil sørsiden av Innlandet samt Nordlandet overføres. Kristiansund kommune har med sin beliggenhet på flere øyer og holmer en utfordrende topografi når det gjelder avløpsnett. Den lange kystlinjen og det småkuperte terrenget gjør det nødvendig med forholdsvis mye pumping, og totalt finnes det derfor ca 60 kommunale pumpestasjoner i Kristiansund.

På Freiøya har kommunen i den senere tid bygget nye hovedpumpestasjoner, blant annet ved Rensvikvannet og ved Bolgvågen. I tillegg er det vedtatt reguleringsplan for bygging av nytt hovedavløpsanlegg for nordre del av Freiøya.

Om renseanlegget på Hagelin og prosessen

Renseanlegget er bygget som et mekanisk–kjemisk anlegg. Anlegget har to linjer, slik at hver enkelt komponent kan kobles ut for vedlikehold uten at renseeffekten reduseres nevneverdig.

Renseprosessen er slik:

Kristiansund kommune

 

 

Innløpspumper

  • Innkommende avløpsvann samles opp i en stor pumpesump, og fra denne pumpes avløpsvannet inn i prosessanlegget.

Forbehandling

  • Rist – Dette er grovrister med 3mm åpning. Her fjernes hovedsakelig avløpssøppel. Søppelet vaskes og lastes i egne containere. Det er en stor fordel å skille ut søppel før den videre behandlingen, blant annet for å få et best mulig slam tilslutt.
  • Sandfang – Her fjernes sand og fett fra avløpsvannet. Sand vaskes i sandvasker og lastes i container. Fett skrapes av i toppen av sandfanget, og pumpes til slamlager

Flokkulering

  • Etter sandfanget er det mulighet for tilsetting av kjemikalier, og det er bygget omrørere (flokkulatorer) for å blande kjemikaliene inn i avløpsvannet. Kjemikaliene gjør at forurensningene klumper seg til større partikler, som lett lar seg fjerne i neste rensetrinn. I dag drives anlegget uten kjemikaliedosering, ettersom dette ikke er nødvendig for å oppfylle rensekravene.

Partikkelfjerning

  • Etter forbehandling og flokkulering ledes vannet inn i to store bassenger (sedimenteringsbassengene), hvor strømningsforholdene er rolige. Her synker partiklene i avløpsvannet til bunns, og partiklene samles i en slamlomme i enden av bassenget ved hjelp av en skrape. Derfra pumpes slammet til slamlagere. I motsatt ende av bassengene samles det rensede vannet i en renne, og slippes ut på 50 meters dyp. Da er innholdet av partikler merkbart redusert.

Slambehandling

  • Slammet i slamlagerene er flytende. I slamlageret fjernes en del av vannfasen ved at slammet synker til bunns og vannet som samles øverst i slamlageret pumpes tilbake til renseprosessen. Dette kalles fortykking. Slammet avvannes så i en sentrifuge på anlegget. Når slammet er ferdig sentrifugert er det forholdsvis tørt, omtrent som vanlig jord. Avvannet slam transporteres til videre behandling. Videre behandling kan være kompostering.  Ferdig kompostert slam kan brukes som jord i grøntanlegg. På østlandet brukes slam i jordbruket. Enkelte slambehandlingsanlegg utvinner også biogass i behandlingen.

Rensekravene og anleggets renseeffekt

Tidligere rensekrav
I henhold til tidligere rensekrav var det tilstrekkelig at avløpsvannet ble silet med maksimal silåpning 1,0 mm. Den faktiske renseeffekten på slike anlegg varierer veldig i forhold til type anlegg og hvordan anlegget drives. 

Nye rensekrav 
Kommunen har etter kravene ble endret fått krav til primærrensing, forutsatt at avløpsvannet har utslipp til god resipient. (Resipient er vannforekomsten hvor avløpsvannet slippes ut). Ombyggingen som gjøres i Kristiansund hvor avløpsutslipp som går til indre områder overføres til nytt anlegg på Hagelin som har utslipp mot Atlanterhavet oppfyller denne forutsetningen.

Primærrensing er uansett et strengere krav til tidligere. Nå stilles det krav til følgende parametre:

Rensekrav Hagelin
Parametre Rensekrav
Suspendert stoff (SS) – partikler i avløpsvannet Min.50 % reduksjon, eller maks. 60 mg/l i utløpet
Organisk materiale (BOF5) Min. 20 % reduksjon, eller maks. 40 mg/l i utløpet


Silanlegg av den typen som vi har hatt frem til nå i Kristiansund har en renseeffekt som antas å ligge rundt 20 % for suspendert stoff (SS).

Anleggets renseeffekt
For det nye avløpsrenseanlegget på Hagelin viser prøver som er tatt at gjennomsnittlig renseeffekt for suspendert stoff ligger på over 60% uten kjemikalietilsetting. I tilfelle vi får strengere rensekrav i fremtiden er det mulig å tilsette kjemikalier foran sedimenteringsbassengene. Da vil renseeffekten bedres til over 80% SS. I tillegg er anlegget tilrettelagt for at det kan bygges et biologisk rensetrinn mellom forbehandling og sedimenteringsbassengene, noe som vil bedre renseeffekten ytterligere.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund