Trefelling

Her finner du informasjon som gjelder til trefelling i Kristiansund

Retningslinjer

 • Kristiansund kommunes generelle retningslinjer ved forespørsel fra private om trefelling/rydding på kommunal grunn:
 • Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er søknadspliktig og behovet skal begrunnes.
 • Kratt/små trær opp til 10 cm i diameter og inntil 5 m fra nabogrense kan ryddes uten søknad. Den forutsettes at tiltak skal meldes til kommunen og at nærmeste naboer er enige. Området skal ryddes pent etterpå.
 • Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til hekke- og yngletid for dyr og fugler.
 • Trær som utgjør en fare for skade på eiendom eller mennesker skal prioriteres av kommunen.
 • Kommunen utfører felling og beskjæring kun i vinterhalvåret, så lenge treet ikke utgjøre fare for omgivelsene.
 • Topping av trær er ikke tillatt.
 • Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke prioritert.
 • Før felling igangsettes må det tas kontakt med parkavdelingen for befaring.
 • Den som ønsker trærne fjernet og får tillatelse til dette fra kommunen, utfører arbeidet for egen regning og risiko
 • Initiativtaker er ansvarlig for å ta hånd om alt trevirke og rydde området for kvist og rester etter felling/rydding.

«Topping» av trær

Topping er kraftig reduksjon av trehøyde. Tverrsnitt på toppen vil føre til at råte sprer seg nedover i trestammen. Denne metoden ødelegger treets vitalitet og estetiske utseende.

Søk om trefelling

Kommunen har som rutine å anmelde selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt etter søknad.
Det vurderes følgende forhold;

 1. Er trærne en fare for barn som leker, folk som ferdes i området eller for bygninger?
 2. Hensyn til biologisk mangfold på stedet.
 3. Trærnes art, alder og kondisjon.
 4. Klimatiske forhold, spesielt økt vindeksponering.
 5. Estetiske vurderinger i området som helhet.
 6. Om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget.
 7. Ulemper jf. sol og lys i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet.

Lovverk som vil ligge til grunn er: Naboloven, Naturmangfoldloven og Plan og bygningsloven, gjeldende reguleringsplaner.

Søknadskjema

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund