Organisert oppskytning av fyrverkeri

Ved oppskyting av fyrverkeri på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted i Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla kommune skal det gis melding til Politiet. Det må også meldes inn til brann og redning. Dette for å unngå unødige hendelser/ utrykninger.

Meldingen gis i god tid før oppskyting finner sted. Dette i henhold til lokale politivedtekter for Kristiansund/Averøy. Det gjøres oppmerksom på at oppskyting av fyrverkeri klasse IV er søknadspliktig.
I Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla kommune kan melding unnlates i tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1. januar kl. 0200

Ved oppskyting av fyrverkeri i andre kommuner kan det være andre regler som gjelder. Sjekk med lokale myndigheter.

Retningslinjer for oppskyting av fyrverkeri

  • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen
  • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser
  • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som kan føre til brann
  • Avbrenning av fyrverkeri må ikke finne sted i nærheten av brannfarlige omgivelser
  • Nødvendige slokkemidler bør være tilgjengelig
  • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning
  • Fyrverkeri skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk
  • Følg generelle fyrverkeriregler
  • Sted for oppskyting skal være avklart med grunneier
  • For å unngå at mennesker og dyr blir skremt bør oppskytingen kunngjøres

Frist for innmelding

Melding om oppskyting av fyrverkeri skal sendes på elektronisk skjema senest en uke før fyrverkeriet skal skytes opp. Søknad om oppskyting av klasse IV-fyrverkeri må være Brann og redning i hende senest to uker før oppskytingen er tenkt.

Kontaktinformasjon for melding om oppskyting av fyrverkeri

Politi: 02800

Kristiansund brann og redning: Innmelding skal skje via elektronisk skjema (senest 1 uke i forkant)

Skriftlig tilbakemelding
For meldepliktig oppskyting (klasse II og klasse III) gis det ikke tilsvar fra Brann og redning på dette. Hvis etaten har innvendinger mot oppskytingen eller det skal gis tillatelse på spesielle vilkår, vil ansvarshavende bli kontaktet. For søknadspliktig oppskyting (klasse IV) vil det gis en skriftlig tilbakemelding på søknaden.

Skjema for elektronisk innmelding skal også benyttes for meldepliktig og søknadspliktig oppskyting (kl II, III og IV).