ETC F Kommunale saker

F1. Utdrag av eldre kommunale kemnerregnskaper i Statsarkivet, Trondheim

F2. Notater og utdrag av eldre formannskapsprotokoller

F3. Historikk angående Vågeveisaken

F4. Historikk angående byens vannforsyning, Vanndamman

F5. Brann- og ingeniørvesen

F6. Politi- og vektervesen

F7. Forsorgvesenet i mellomkrigsårene

F8. Kristiansunds økonomiske forhold i 1930-årene

F9. Elektrisitetsforsyningen og havnebygging, havnetrafikk m.m.

F10. Skole og kirke 

 

 

F1. Utdrag av eldre kommunale kemnerregnskaper i Statsarkivet, Trondheim

Inneholder regnskap og utdrag fra regnskap for årene 1815, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1825, 1826.

En del kommentarer til regnskapet, kommunale tjenester og litt personalhistorie om div. embetsmenn.

Oversikt over eligerte menn 1815-1826

Byens største skatteytere 1815, 1817, 1820, 1825, 1830 
- Det finnes både en kladd og et maskinskrevet manuskript.

Plastomslag med byens ordførere fra 1837-dato

 

F2. Notater og utdrag av eldre formannskapsprotokoller

Utskrift  av ”forhandlingsprotocol for Christiansunds Formandskab, begynt Februar 17 de 1841, sluttet den 4 Marts 1851” Folie 119, 133, 134. Maskinavskrift.

Notater fra Formannskapets journal 1865-1880
- Inneholder diverse kladder, oppføring av eiendommer, reguleringer, ansettelser, oppsigelser og lignende.

Notater og utdrag av bystyredokumenter 1881-1907.
- Tilfeldige notater, maskinskrevet og kladd, noe fram til 1910.

 

F3-F6
Ligger i samme konvolutt. Omslag om hver del. Inneholder for det meste maskinskrevne manuskripter, men også noen avisutklipp og notater.

F3. Historikk angående Vågeveisaken

Maskinskrevet notat, historisk utvikling som leder fram til beslutningen.

 

F4. Historikk angående byens vannforsyning, Vanndamman

Inneholder kladd og ny maskinskrevet kopi av denne, dessuten noen avisutklipp og maskinskrevne notater angående vannforsyningen.

 

F5. Brann- og ingeniørvesen

Maskinskrevet notat som forteller en god del om byens befolkningsutvikling, skattemessige utvikling og bygging av diverse offentlige bygg og anleggelse av gater, reguleringsbestemmelser, i perioden omkring 1870-1899. 
Ser ut til å være kladd til Kristiansunds historie, b. V, Gård og grunn. Regulering.

Avisartikler av eldre og nyere dato om brannvesenet (fra 1937-1977)

 

F6. Politi- og vektervesen

Avisutklipp : ”Trekk fra Kristiansundspolitiets virksomhet i de siste 25 år” (1941)

Maskinskrevet notat: ”Politiet i Kristiansund” (fra 1857-1946). 
- Inneholder oversikt over alle politimestre og polititjenestemenn med noe biografi.

 

F7-F9
Ligger i samme konvolutt: Kommunale og offentlige etater, vanskelige tider 

F7. Forsorgvesenet i mellomkrigsårene

Inneholder tre artikler med kopier om forsorgssituasjonen i Kristiansund i mellomskrigstiden.

Dessuten kopi av brev til Arbeidsdepartementet fra Olav Oksvik og til Edvard Svanøe, Sunndalsøra fra forsorgsforstander Leif Bang, ang. mulig sysselsetting ved Aura-utbyggingen.

 

F8. Kristiansunds økonomiske forhold i 1930-årene

Byens gjeldsordning, 1935: 
- omslag med en del avisutklipp om kommunens økonomiske situasjon og gjeldsordningen.

Byens økonomi i 1930-årene: 
- omslag med tre avisartikler.

Næringslivet i 1930-årene: 
- omslag med tre avisartikler og et brev til Justisdepartementet.

 

F9. Elektrisitetsforsyningen og havnebygging, havnetrafikk m.m.

2 omslagsmapper med diverse avisartikler.

 

F10. Skole og kirke

Nordmørske kirker og andre byggverk innlimt i egen mappe.

Tre omslag med kirke: Kristiansund, Nordmøre kirkehistorie, Om prester og kirker.
Alle inneholder avisartikler om emnet

Skole: 
Avisartikler om Kristiansund folkeskole, Den høgre skole og Lyceum, Tekniske aftenskole og Kristiansund sjømannsskoles historie.

Inneholder også to egne konvolutter med stoff fra Tingvoll kirke og Edøy gamle kirke.