Tilsyn

Alle virksomheter skal følge Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging. Brannvesenet registrerer og gjennomfører jevnlig tilsyn i særskilte brannobjekter.

Særskilte brannobjekter er byggverk og virksomheter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller føre til store skader på helse, miljø eller materielle/uerstattelige verdier. Det er virksomhetsleder i og eier av disse brannobjektene som skal ivareta brannvernet og som skal være kontaktpersonen til Nordmøre brann og redning.

Tilsynet gjennomføres på følgende måte:

Avtale

Tilsynet varsles i forkant og avtales med virksomhetsleder. Virksomhetsleder innkaller relevante personer i virksomheten ved behov.

Tilsyn

Under tilsynet blir internkontrollen til virksomheten kontrollert ved gjennomgang av dokumentasjon og befaring i virksomheten. Det kan også bli gjennomført intervju/samtale med tilfeldige ansatte. Følgende punkter skal være dokumentert og kan bli kontrollert, jfr. Forskrift om brannforebygging:

Eiers ansvar

  • inneha kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverket
  • føre kontroll med og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger
  • foreta oppgradering av sikkerhetsnivået i byggverket
  • ha rutiner for et systematisk sikkerhetsarbeid
  • ha dokumentasjon på at eiers plikter etter § 4 til § 9 er oppfylt

Brukers ansvar

  • brannsikker bruk av byggverket
  • ha rutiner for et systematisk sikkerhetsarbeid
  • ha dokumentasjon på at brukers plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt

For fullstendig oversikt over eiers og brukers plikter se mer iForskrift om brannforebygging. Ved avslutning av tilsynet blir hovedkonklusjoner med eventuelle avvik og anmerkninger presentert. Det skal normalt være enighet mellom tilsynsmyndighet og virksomhet om de forhold som ligger til grunn for konklusjonene.

Rapportering og oppfølging

Etter gjennomført tilsyn blir det sendt en rapport til virksomheten om eventuelle avvik og anmerkninger. Ved avvik vil det være en frist for å gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan og når avvikene skal utbedres. Dersom tilbakemeldingen vurderes tilfredsstillende vil den bli akseptert og tilsynet er formelt avsluttet. Det kan allikevel bli gjennomført en etterkontroll/oppfølging av tilsynet for å påse at avvikene er utbedret i henhold til tilbakemeldingen.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med forebyggende avdeling!