Gebyrer

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Gebyrene bestemmes av den enkelte kommune og skal dekke drift av tjenesten.

Hva betaler du for?

Brann- og eksplosjonsvernvernlovens § 28, annet ledd hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Lovbestemt feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, at disse blir feid etter behov og etter risikovurdering.

Kommunen skal også sørge for at det føres lovbestemt tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og etter risikovurdering

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensning for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret. Men gebyrfastsettelsen for feiertjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. Kostnaden er ikke bare det enkelte oppdraget som utføres, men driften av hele tjenesten inkludert lønn, utdanning, kurs, reisetid, drivstoff- og fergekostnader.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men må sees på som et fast gebyr uavhengig av når feiing og tilsyn gjennomføres.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller hvis:

  • Brannforebyggeren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
  • Brannforebyggeren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende trygg og sikker atkomst til fyringsanlegget. 

Hva koster det?

Som nevnt er det den enkelte kommune som fastsetter gebyret innbyggerne skal betale. For oppdatert oversikt på gebyrer som gjelder deg, gå inn på din kommunes hjemmeside.

Gebyrfritak

Kommunen kan gi fritak fra å betale feie- og tilsynsgebyr i følgende tilfeller:

  • Bygningen har ikke montert ildsted.
  • Alle ildsted kobles ifra skorstein og hull etter røykrør mures igjen på en forskriftsmessig måte.

Søk om gebyrfritak

Dersom eier unnlater å melde installasjon av fyringsanlegg, kan kommunen kreve gebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Før fritak gis, skal brannforebyggeren ha godkjent frakoplingen og at hull etter røykrør er murt igjen på en forskriftsmessig måte.