Innkledd skorstein

Tekniske forskrifter av Plan- og bygningsloven stiller krav til utførelse av skorsteinens ytterflater. En skorstein regnes for å være i bruk dersom det står minst ett ildsted tilknyttet skorsteinsløpet i en etasje, og kravene gjelder i hele skorsteinens lengde fra bunn til topp. Kravene gjelder for alle skorsteiner som er i bruk. 

Informasjon om innkledd skorstein

Er skorsteinen belagt med flis eller stein eller lignende og det er tvil om det er gipsplate under eller om materialene er limt direkte på skorsteinen, kan du prøve å bore i en fuge for å undersøke saken (forsiktig med dette i våtrom da membran kan skades). Ved å banke på skorsteinen, kan man ofte få indikasjon på hva som er under flisene. Høres det en "hul" lyd kan dette indikere at det er en eller form for plater under.

Hva som er tillat og ikke er avhengig av hvilken type skorstein du har. Her følger informasjon tilhørende til hver type. Trenger du hjelp med å identifiser din skorstein, ta kontakt med oss.

Teglskorstein

Så lenge det har eksistert forskrifter på dette området har det vært krav til at alle sider skal være tilgjengelig for tilsyn.
Det skal også være minst 23 cm. ifra innvendig røykløp til brennbart materiale og 10 cm. ifra utside av teglskorstein til brennbart materiale.

Unntak for teglskorstein:

- Teglskorstein er med luftekanal, der den ene siden som går imot luftekanalen kan kles igjen med brennbart materiale.

- Teglskorstein med helsteinsvange (23 cm. tykke sider) som kan ha en side inntil brennbart materiale dersom den er i svært god stand og ikke inneholder beksot.

Overflater på teglskorstein kan kun tildekkes med tapet med svak rivestyrke (papirtapet), keramisk flis/pyntestein e.l. som er hellimt til teglskorstein, slik at eventuelle sprekker i teglskorstein blir synlige.

I tillegg er det i dag godkjent en type brannmursplate som kan hellimes til teglskorstein med medfølgende lim, som kan brukes til innkledning av teglskorstein.

Alle typer gipsplater eller frittstående murverk er ikke tillatt lagt utenpå en teglskorstein.

Ett-sjikts elementskorsteiner

Anki, Joga og Icopal P4 er eksempel på skorsteiner der røykløp og ytterelement er produsert i et stykke. Disse kunne stå inntil brennbart på en side dersom visse tiltak mot brennbar vegg ble utført. (eks. Der skorstein skal mures opp mot en trevegg, MÅ det være en avstand på minimum 15 mm. Til plass for murpuss etter hvert som skorstein øker i høyden m.m.)

Tildekking av de resterende synlige overflatene (3 sider) er det samme regelverk som på teglskorstein. (papirtapet, keramisk flis/pyntestein som er hellimt til skorstein)

Disse skorsteinene mistet sin godkjenning etter få år i markedet.

Elementskorstein to og tre-sjikt

Leca, Schiedel og Icopal er noen eksempler på skorsteiner der røykløp og ytterelement ikke henger sammen og er delt med isolasjon og/eller luftspalte imellom ytter- og innerelement.

Disse kan stå inntil brennbart materiale på to av sidene. Det vil si at to sider skal være tilgjengelig for inspeksjon. Her har også en eventuell tildekking de samme krav som en teglskorstein. (papirtapet, keramisk flis/pyntestein som er hellimt til skorstein)

Luftspalter er for å slippe ut varme i topp og er denne støpt helt tett i toppen eller blokkert med f.eks. skorsteinshatt blir avkjølingen av skorstein redusert, og skorsteinen er da i utgangspunktet ikke montert i henhold til monteringsanvisning.

Elementskorsteiner Venti

Her er det samme regelverk som øvrige to og tre-sjikts elementskorsteiner.

Det som i tillegg er viktig på disse er monteringen av skorstein på tak, der gjerne innerelementet skal stikke en del cm. over ytterelementer. Dette fordi at det skal være en spalte mellom inner- og ytterelementer som skal tilføre friskluft til ildstedet. Her anbefales at det sjekkes i monteringsanvisning til de respektive skorsteinsprodusenter.

Stålskorsteiner

Monteringsanvisninger må leses og følges for de forskjellige stålskorsteiner for å finne ut avstandsmål til brennbart materiale.

Det som er viktig at blir sjekket ut er gjennomføringer i etasjeskiller og gjennomføringer til yttertak for å forsikre seg om at stålskorstein ikke ligger for nært inntil brennbare materialer.

Hvorfor skriver vi avvik?

En innkledd skorstein kan utgjøre en brannfare ved pipebrann. Dersom skorsteinen er i dårlig forfatning kan pipebrannen spre seg til resten av bygget via innkledningen. En innkledd skorstein er også vanskelig å inspisere utvendig for skader.

Hva kan man gjøre?

Forslag til utbedring av innkledde skorsteiner:

  • Innkledningen fjernes.                                                                        
  • Dersom alle ildsted langs hele skorsteinsløpet frakobles, frafalles alle krav. I slike situasjoner vil vi anbefale å blende skorsteinen på toppen ved hjelp av ei skiferhelle som festes med mørtel for å unngå skader, bl.a. på grunn av fukt. Denne må festes på en slik måte at den ikke faller ned ved kraftig vind, men likevel slik at den kan løsnes dersom behovet for å ta i bruk skorsteinen revurderes.
  • Dersom inspeksjonsluke på hele skorsteinsflatas størrelse benyttes for inspeksjon av skorsteinen, må avstandskrav på minimum 10 cm fra skorsteinens ytterflate være opprettholdt. Hele skorsteinsflata skal være synlig. Det må ikke spikres eller skrus skuer inn i skorsteinen. Vi gjør oppmerksom på at dette er ingen preakseptert eller anbefalt løsning. Ved tilsyn må luka være åpen.
  • Skorsteinen blendes på toppen ved hjelp av ei skiferhelle som festes med mørtel.
  • Skorsteinen rehabiliteres etter godkjent metode med nedsenking av nytt innerrør. Dette er søknadspliktig tiltak. Monteringsanvisningen for rehabiliteringsproduktet angir hvor mange sider som ev. kan tildekkes. Ev. sprekkdannelser i ytterflate og dårlige fuger må tettes.
  • Eventuelle andre prosjekterte løsninger må dokumenteres og være godkjent av overordnet organ

Brannlovens Forskrift om Brannforebygging  kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.