Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen er en del av kommunens sentraladministrasjon. Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet. I tillegg ytes tjenester til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Økonomiseksjonen omfatter arbeidsområdene innkjøp, budsjett og rapportering, regnskap og finans samt innfordring kommunale krav, gebyr og eiendomsskatt. I tillegg ivaretar seksjonen kommunale eierinteresser. Seksjonen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker.

Økonomiseksjonen har følgende hovedansvarsområder:

  • økonomisk internkontroll og økonomisk analyse
  • budsjett og økonomirapportering
  • ansvar for kommunens årsrapport
  • kommuneregnskap
  • særregnskap
  • finansforvaltning
  • kommunal innfordring
  • innkjøpsfaglig kompetanse, bistand Kristiansund og NII
  • kommunal eierskapsoppfølging
  • eiendomsskatt