Råd og utvalg i skolen

Her finner du oversikt over råd og utvalg i skolen

Samarbeidsutvalg

 • Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.
 • Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg

 • Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg.
 • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Elevråd

 • Ved hver grunnskole skal det for årstrinnene 5-7 og for årstrinnene 8-10 være et elevråd med representanter for elevene. Representantene skal velges senest tre uker etter at skolen har tatt til om høsten.
 • Et medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.
 • Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet må kalles inn når en tredel av medlemmene i rådet eller rektor krever det.
 • Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Foreldreråd

 • På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.
 • Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene.

(Opplæringsloven § 11)

Vil du vite hvem som sitter i de ulike råd og utvalg ved den enkelte skole, må du ta kontakt med den aktuelle skolen.