Kulturmidler 2023

Kulturmidler er fellesbetegnelsen på frie midler vedtatt i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av det brede kulturfeltet. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen.

Vi har i år forenklet søknadsprosedyren for kulturtilskudd. 

Hvem kan motta kulturmidler?

Lag/foreninger/organisasjoner som har forretningsadresse i Kristiansund kommune, er registrert i Frivilligregisteret og har kunst, kultur, idrett eller friluftsliv som hovedformål kan motta kulturmidler. 

Hvem kan ikke motta kulturmidler?

Tilskudd gis ikke til rene kommersielle tiltak og til enkeltpersoner, heller ikke til organisasjoner som driver primært med politisk virksomhet, trossamfunn og organisasjoner som samler inn og viderefordeler penger.

To typer tilskudd
 • Kulturtilskudd:

  • Idrettsmidler (etter fordelingsnøkkel og samarbeidsavtale med Kristiansund idrettsråd): Total ramme på kr. 800 000.
  • Allmenne kulturmidler (inkl. friluftsliv): Total ramme på kl. 450 000.
 • Arrangementstilskudd:

  • Total ramme kr. 250 000.
  • Arrangementer må finne sted i Kristiansund kommune.   
Kulturtilskudd
 • Kulturtilskudd har søknadsfrist 15. april.
 • Tilskuddsordningen blir kunngjort med annonse i lokalavisen på kommunens hjemmeside og i sosiale medier fire uker før søknadsfristen.
 • For kulturtilskudd blir rutinene forenklet med elektronisk søknad uten rapportering eller innsending av årsmelding og regnskap.
 • Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristen vil ikke bli behandlet og det kan først søkes på nytt til neste søknadsfrist.
 • Kulturenheten utarbeider en samlet saksfremstilling for kulturtilskudd som sendes til politisk behandling.
 • Forventet saksbehandlingstid er tre måneder.
Arrangementstilskudd
 • Arrangementstilskudd har løpende søknadsfrist.
 • Tilskuddsordningen blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i sosiale medier.
 • Søknad må sendes inn så tidlig som mulig, senest 4 uker før arrangementet finner sted.
 • Søknader sendes inn elektronisk via nettskjema.
 • Budsjett og finansieringsplan for arrangementet skal ligge ved alle søknader. Her må det også leveres regnskap og en kortfattet rapport etter fullført arrangement. 
 • Arrangementstilskudd behandles administrativt.
Hva prioriteres?
 • Tiltak som foregår i Kristiansund kommune.
 • Arbeid som motvirker utenforskap.
 • Tiltak som legger til rette for økt aktivitet og rekruttering.
For alle tilskudd gjelder
 • Alle som mottar tilskudd må ta i bruk ordningen for ledsagerbevis. 
 • Arrangement som mottar tilskudd skal være åpne for alle. 
 • Kommunen fullfinansierer ikke tiltak.
 • Ved vesentlige endringer i tiltaket skal saksbehandler informeres.
Utbetaling
 • For kulturtilskudd vil hele tilskuddet utbetales etter at tilsagnet er politisk vedtatt av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.
 • For arrangementstilskudd vil hele tilskuddet utbetales etter at tilsagnet er administrativt vedtatt.
 • Alle tilskudd avregnes mot eventuell utestående gjeld til kommunen.
Generelt

Svarbrev sendes til søker etter endt behandling.
Vedtak om tilskudd fra Kristiansund kommune er ikke å betrakte som et «enkeltvedtak» etter Forvaltningsloven. Det betyr at det ikke er klageadgang i Forvaltningslovens forstand etter at vedtak er gjort.
Kristiansund kommune kan til enhver tid justere/endre disse retningslinjene etter de behov og hensyn som må tas i forhold til budsjettrammer og ev. andre organisatoriske forhold.

Spørsmål kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no  
Kristiansund servicekontor: 71 57 40 00 

 

Revidert administrativt 07.03.23

Søknadsskjema for kulturtilskudd (frist 15.04) 

Søknadsskjema for arrangementstilskudd (løpende)

Bilde av familie som går på skøyter i Kristiansund Arena Nordvest - Klikk for stort bildeKristiansund Arena Nordvest Eline Karlsdatter Fladseth / visitnorthwest.no