I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Sørholmen, R-273, ut til ny høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av industriarealet i tillegg til ny boligbebyggelse i Konsul Knudtzons gate 49 og Sørholmsveien 5.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Frist for innspill er 26. juni 2020 - se lenger ned i artikkelen for mer informasjon.

Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har to kompensasjonsordninger ute for frivillige lag og foreninger.

Les mer her.

Kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune ved kulturavdelingen ved spørsmål.

 

Det blir en annerledes feiring av 17. mai i år, men vi håper like fullt at alle får en flott dag. Her er programmet for årets feiring.

Helsedirektoratet har kommet med forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer, som per i dag gjelder t.o.m. 15. juni. 

Les mer på helsedirektoratet.no.

 

 

På grunn av feil ved integrasjonen mellom fagsystemet for plan- og byggesaker og arkivet, er det dessverre en del post som publiseres på postlisten med forsinket dato.

Dokumentsenteret sammen med plan og byggesak jobber i lag med vår systemleverandør for å løse denne utfordringen.

Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat.

I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.

KS er på vegne av kommunene  i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset.

Kristiansund kommune innfører forbud mot arrangement og samlinger med over 500 mennesker.