Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Bystyret vedtok i møte 15.12.2022, sak nr. 107/22, detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, R-280.

Kommunen spiller en viktig rolle som planmyndighet, lovforvalter, innkjøper, grunneier, driftsansvarlig og forurensningsmyndighet.

I henhold til § 17 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Tb- Invest og Utleie AS ang. utbygging av del av Jørighaugen Vest.

Fristen for Innspill til spillemiddelfinansierte anlegg er 30.september 2022.

Forslag til retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av trevegetasjon i parker og andre offentlige uterom i Kristiansund kommune, er lagt ut på høring. Det betyr at du kan komme med synspunkter til saken.

Kom med høringsinnspill til Kommunedelplan kultur innen søndag 31. juli.

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen søndag 12. juni

Olje - og energiutvalget vedtok 04.05.2022 å utvide høringsfristen for forslag til Olje- og energiplan 2022-2026 (PDF, 466 kB). Allerede mottatte innspill ble behandlet i samme møte, Høringsinnspill Olje- og energiplan

Høringsfrist 01.06.2022

Olje- og energiutvalget inviterer til frokostmøte i Kristiansund rådhus 24.05.2022 klokken 08:00 - 10:00 hvor Berit Tønnesen, leder i utvalget, vil presentere forslag til Olje- og energiplan 2022-2026, og innlede til dialog.

 

I henhold til PBL§11-2 kunngjøres dette i Tidens Krav og på kommunens hjemmeside.

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur vedtok 01.12.2021 å legge ut Handlingsplan idrett, fysisk aktivitete og friluftsliv 2022-2025 ut på høring. 

Høringsfrist: 28. januar 2022.

Nå er forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030"  ute på høring. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok 23. april å legge forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030", ut til høring og offentlig ettersyn iht. Plan og bygningsloven 11-14 i 6 uker med høringsfrist 01.08.2021.

Vedtaket ble fattet etter PBL § 11-1, 11-2 og §§ 11-12 til 11-15. 

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund