Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Kommunen spiller en viktig rolle som planmyndighet, lovforvalter, innkjøper, grunneier, driftsansvarlig og forurensningsmyndighet.

Bystyret vedtok i møte 16.06.22, sak nr. 60/22, detaljregulering for Nordholmen og Strandgata 18-26.

I henhold til § 17 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Tb- Invest og Utleie AS ang. utbygging av del av Jørighaugen Vest.

Fristen for Innspill til spillemiddelfinansierte anlegg er 30.september 2022.

Kristiansund kommune legger søknad om ny akvakulturlokalitet for etablering av makroalger ved Skjellingen, , 63° 9.956´ N 7° 34.738´ Ø, Euref89/WSG84, ut på offentlig ettersyn. Søker er Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hovedutvalg plan og bygning gjorde i møte 13.06.2022, saksnr. 36/22, vedtak om å legge revidert forslag til detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, R-280, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsfrist 11. september

Forslag til retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av trevegetasjon i parker og andre offentlige uterom i Kristiansund kommune, er lagt ut på høring. Det betyr at du kan komme med synspunkter til saken.

Kom med høringsinnspill til Kommunedelplan kultur innen søndag 31. juli.

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen søndag 12. juni

Olje - og energiutvalget vedtok 04.05.2022 å utvide høringsfristen for forslag til Olje- og energiplan 2022-2026 (PDF, 466 kB). Allerede mottatte innspill ble behandlet i samme møte, Høringsinnspill Olje- og energiplan

Høringsfrist 01.06.2022

Olje- og energiutvalget inviterer til frokostmøte i Kristiansund rådhus 24.05.2022 klokken 08:00 - 10:00 hvor Berit Tønnesen, leder i utvalget, vil presentere forslag til Olje- og energiplan 2022-2026, og innlede til dialog.

 

I henhold til PBL§11-2 kunngjøres dette i Tidens Krav og på kommunens hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund