Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen søndag 12. juni

Olje - og energiutvalget vedtok 04.05.2022 å utvide høringsfristen for forslag til Olje- og energiplan 2022-2026 (PDF, 466 kB). Allerede mottatte innspill ble behandlet i samme møte, Høringsinnspill Olje- og energiplan

Høringsfrist 01.06.2022

Olje- og energiutvalget inviterer til frokostmøte i Kristiansund rådhus 24.05.2022 klokken 08:00 - 10:00 hvor Berit Tønnesen, leder i utvalget, vil presentere forslag til Olje- og energiplan 2022-2026, og innlede til dialog.

 

I henhold til PBL§11-2 kunngjøres dette i Tidens Krav og på kommunens hjemmeside.

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur vedtok 01.12.2021 å legge ut Handlingsplan idrett, fysisk aktivitete og friluftsliv 2022-2025 ut på høring. 

Høringsfrist: 28. januar 2022.

Bystyret vedtok i møte 18.11.2021, sak nr. 87/21, detaljregulering for Sørholmen.

Nå er forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030"  ute på høring. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok 23. april å legge forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030", ut til høring og offentlig ettersyn iht. Plan og bygningsloven 11-14 i 6 uker med høringsfrist 01.08.2021.

Vedtaket ble fattet etter PBL § 11-1, 11-2 og §§ 11-12 til 11-15. 

 
I tråd med §37 i Forvaltningsloven legges forslaget til ny forskrift ut på offentlig ettersyn. På grunn av kort tid fram til at forskriften må være vedtatt i kommunen for å kunne gjelde for jaktåret 2021, settes en kort frist til 1. mars 2021 for å komme med merknader.

Forslaget til ny lokal forskrift legges ut for gjennomsyn i Servicetorget og kunngjøres i lokalavisa Tidens Krav.

Forslaget til forskrift skal behandles i Utvalg for næring og omstilling i Kristiansund. Utvalget har sitt neste møte 10.mars 2021.

Evt. innspill eller forslag til endring i forslaget til forskrift sendes til postmottak i Kristiansund eller e-post til saksbehandler Lars Erling Koksvik (lars.koksvik@tingvoll.kommune.no).

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for kommunaltekniske anlegg i planområdet for detaljregulering av Devoldholmen. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Avtaleparter er Kristiansund kommune og Devoldholmen Utvikling AS.

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften) ble vedtatt i Kristiansund bystyre 19.11.20 i sak 98/20.

Formannskapet har i møte 10.11.20 (sak 84/20) vedtatt følgende: Formannskapet vedtar at «Handlingsplan for anlegg og drift 2021-2024» i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 sendes ut til offentlig høring.

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 04.11.20 (sak 30/20) vedtatt at utkast til plantekst for «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 16.12.2020.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund