Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Vi jobber med å fulldigitalisere våre skjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle. 

 
Startlån, tilskudd og bostøtte
Startlån søknadskjema (husbanken)
Flyttemelding til folkeregisteret
Bostøtteskjema
 
Barnehageskjema
Søk om barnehageplass
Søknad om endring/overføring av barnehageplass
Oppsigelse av barnehageplass
 
Brann
Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosive varer
 
Skole og SFO
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endre og utmelding
Innskriving/innmelding skole
Søknadskjema kulturskolen
Søknad om fri fra undervisning
 
Søk på stilling
Søk på stilling i Kristiansund kommune
 
Tekniske tjenester
Byggeblanketter
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Anmodning om forhåndskonferanse
 
Kultur og fritid
Kulturmidler til generelle kulturformål, ungdomsformål, sang og musikk
Søknad om kulturmidler til idrettslag
Søknadskjema kulturskolen
Søknad om treningstider - idrettsanlegg
Utendørs arrangement
 
Helse og omsorg

 

Parkering
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
Legeerklæringsskjema for søknad om pakeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Skatt, økonomi og innkjøp
KID nummer generator
Startlån - husbanken
 
Næring
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Næringsfond - regionalforvaltning

 

Politikk og administrasjon
Høringsuttalelse
Påmelding valgmedarbeider
Innsynsbegjæring