Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022 - 2025 skal vedtas av bystyret 16. desember.  I denne artikkelen finner du følgende informasjon om budsjettforslaget

 

Kristiansund bystyre vedtok 1. oktober i sak 79/20 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur har vedtatt å legge forslag om å endre praksis for faste tilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner fra tidsuavgrensede tilskudd til en søknadsbasert tilskuddsordning på 1- til 3-årige tilskudd, innenfor eksisterende ramme, ut på høring.

Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Bystyret vedtok 1. oktober å legge forslag til kommuneplan, samfunnsdelen 2020-2032,  ut til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres etter plan- og bygningsloven § 11-14

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen fredag 23. oktober

Kristiansund kommune tildeler årlige driftstilskudd til allmenne kulturformål innen frivillig sektor.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Frist for innspill er 26. juni 2020 - se lenger ned i artikkelen for mer informasjon.

Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

Hovedutvalg for plan og bygning vedtok i møte 24.2.2020 sak 13/20 mindre reguleringsendring av Jørihaugen vest. Planendringen gjelder endring av reguleringsbestemmelsene knyttet til boligbebyggelsens takform og høyde samt presisering i forhold til 100-metersbeltet langs sjø.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund