Beregning av utnyttelsesgrad

Beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du finne ut:

  • Bebygd areal. 

    Når du beregner bebygd areal skal du medregne bygningenes fotavtrykk og parkering. Alle bygninger skal medregnes, også åpent overbygget areal, for eksempel carport og bod. Du må også legge til konstruksjoner og bygningsdeler med en høyde på mer enn 0,5 m over terreng, for eksempel terrasse. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

  • Hvor stort tomten er. 

    Tomten er det arealet av eiendommen som i reguleringsplanen er avsatt til byggeområde for bolig. Det er dette arealet du skal legge til grunn når du beregner %-BYA. Du må derfor undersøke om deler av eiendommen er regulert til andre formål, for eksempel veiareal. Areal som er regulert til annet formål enn byggeområde for bolig, skal ikke tas med når du beregner % BYA. 

 

Utnyttelsesgraden angir hvor stor del av eiendommen man har lov å bygge på. Den vanligste angivelsen av utnyttelsesgrad for tomt er X %-BYA, noe som innebærer at bygninger kan oppta opptil angitt prosent av arealet av tomt. For å finne %-BYA for sin tomt kan man dele bebygd arealet på tomtestørrelsen, og så gange resultatet med 100. 

Eksempel: (Hus 200 m² / tomt 1000 m²) x 100 = 20%-BYA

Det finnes imidlertid flere måter å regne ut utnyttelsesgraden, og hvilken metode man skal benytte seg av er avhengig av hva som står i reguleringsplanen, kommuneplanen og reguleringsbestemmelsene. Videre må man selvfølgelig også vite størrelsen på tomten, det som allerede er bygd, og det man selv skal bygge på tomten, for å finne riktig grad av utnyttelse.

 

Ved enkle spørsmål, kan vi veilede deg (kontakt oss på Servicetorget), og ved kompliserte utregninger anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk.   

Fullfør veilederen fra Direktoratet for byggekvalitet om grad av utnytting. Hvor stort kan du bygge?