Formannskapet oktober 2015-2

Møtet begynner klokken 14.30 (NB). Møtet holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av ledningsnettet er det tirsdag  27. november vannavstenging i området fra krysset Møstveien/Buvikveien og hele strekningen ut til Brattøya/Flatøya/Amundøya + Yttervika og Gjengstøbukta. Vannet stenges klokken 9 og arbeidet vil pågå utover formiddagen.

Bufdir lyser ut tilskudd mot barnefattigdom. Søknadsfrist er 8.desember 2017

Bystyret vedtok i møte 31. januar (PS 17/7) utbyggingsavtale mellom kommunen og Husøya Næringspark AS vedr. reguleringsplan for industriområde og dypvannskai på Husøya (R-265). Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17. Avtalen regulerer ansvar vedrørende prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur i forbindelse med utbygging av industriområde og dypvannskai på Husøya. Inngått avtale er lagt ut på kristiansund.no og kan i tillegg fås ved henvendelse til kommunalteknikk på Hagelin. Avtalen kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens §17-5.

Forside budsjettforslag 2018-2021

Formannskapet vedtok tirsdag 21. november sitt forslag til økonomiplan 2018–2021 og budsjett 2018 for Kristiansund kommune. Utgangspunktet for behandlingen var rådmannens forslag som ble offentliggjort 31. oktober. Formannskapets vedtak legges fram som innstilling når bystyret skal behandle saken 12. desember.

Tore lyngvær

Tore Lyngvær (46) er ansatt som kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune og tiltrer 1. desember som del av rådmannens ledergruppe. 

Ny barnehage i Karihola

For 33 år siden, i mars 1984, ble Karihola barnehage satt i drift med 16 barn i alderen 3-7 år. Menighetspleien sto som eier av bygget, og kommunen var drifter av barnehagen. Kommunen tok etterhvert over bygget og barnehagen har gradvis blitt utvidet. I sommer startet byggingen av en ny stor og moderne kommunal barnehage med 140 plasser, som erstatning for den gamle. Den nye barnehagen tas i bruk i august 2018.

Formannskapet oktober 2015-2

Møtet begynner klokken 9 med dialogmøte med Statens Vegvesen om «Bypakke». Det ordinære Formannskapsmøtet starter klokken 13.00. Møtene holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Overgrep

Overgrep.no er en ny ressursside som belyser spørsmål og svar mange lurer på i forbindelse med seksuelle overgrep. Målgruppen for siden er ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende. Siden har også mye info som er rettet mot ofre for vold i nære relasjoner. 

Førsteside infobladet Kristiansund - november 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert november -nummeret 2017.