Budsjett og omstillingsprosessen i 2024 – status og veien videre

Kristiansund kommune har et større økonomisk omstillingsbehov for den kommende økonomiperioden frem mot 2028. 

Omstilling i kommunen

-For 2024 skal kommunen omstille for 10 millioner, fordelt på de ulike tjenesteområdene i kommunen. Budsjettdisiplin er viktig for at vi skal lykkes med en stabil og forutsigbar omstillingsprosess. Et eventuelt merforbruk i regnskapet i sektorene fra budsjettrammen, kommer i tillegg til de 10 millionene som det skal omstilles for. Det har pågått et omfattende arbeid for å imøtekomme dette arbeidet i tjenestene siden starten av året. Fristen for å legge frem tiltak i denne sammenhengen var 30.april, forteller økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset

-Samtidig må kommunen endre seg for å imøtekomme morgendagens behov og utfordringer. For å ivareta kommunens ansatte og tjenester på en best mulig måte skal innsparingen skje gjennom omstillingstiltak. Såkalte «ostehøvel kutt» er ikke bærekraftig for organisasjonen, foklarer økonomisjefen.

Prosessen er delt inn i to deler og henger tett sammen med budsjettprosessen. Del 1 er reguleringen av 2024 budsjettet som hadde frist for tiltak 30.april. Del 2 er i forhold til budsjettet for 2025 til 2028 som da har en frist for forslag til tiltak 30.juni.

Planen på kort sikt

I enhetsledermøtet 17. januar orienterte kommunedirektør Arne Ingebrigtsen enhetslederne om situasjonen og ga dem i oppdrag å se på omstillingstiltak for sin enhet.

Omstillingen skal gjøres via tett samarbeid mellom enhetslederne, kommunalsjefene, økonomiseksjonen, personalseksjonen og ledergruppen. Det er enhetslederne er ansvarlig for omstillingsprosessene for sin enhet, i samråd med sin kommunalsjef. Omstillingsprosessen er et gjentagende tema på Kommunedirektørens møte med ledergruppen og alle enhetsledere. Alle enhetsledere skal ha meldt ifra om sine omstillingstiltak for 2024 innen den 30. april 2024.

Planen på lang sikt

-Når det gjelder den økonomiske situasjonen frem mot 2028 henger dette tett sammen med økonomiplanarbeidet som akkurat nå pågår. Hvor raskt og hvor omfattende vi må omstille oss de videre årene, henger tett sammen med utviklingen i økonomien i 2024, planlagte investeringer i årene fremover, samt forutsetninger fra staten. Målet er å få skuta på stø kurs og å være i en bærekraftig økonomisk balanse. Dette er et grunnleggende prinsipp i kommuneloven som vi er pliktig til å styre etter, sier økonomisjefen.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til organisasjonen med nye prognoser for nivået av innsparing som er nødvendig og hvordan dette vil fordeles i løpet av kort tid. Det jobbes likevel med å kartlegge hvilke muligheter vi har til å omstille sektorene parallelt som dette analysearbeidet pågår. Merforbruket i drift inneværende år er den store jokeren. Jo mer over budsjett på drift som brukes i år jo raskere må vi hente oss inn de neste årene.

-Omstillingstiltak for 2025-2028 skal meldes inn innen 30.juni. Det vil likevel være et kontinuerlig arbeid som pågår utover høsten, og de neste årene. Gode og åpne prosesser med bred involvering fra alle parter er en viktig forutsetning for å lykkes i dette arbeidet, avslutter økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset.