Hjelp oss kartlegge mort i Kristiansund!

Ferskvannsfisken mort er en karpefisk og populær sportsfiskeart som naturlig hører hjemme på Østlandet. I våre områder er den sett på som en fremmed art som ikke hører hjemme og som har potensiale til å ha stor negativ effekt på økosystem den blir introdusert til. Det er kjent at det finnes mort i Kristiansund og at den nå har spredd seg til flere vann i kommunen. Derfor er det ifølge Statsforvalteren i Møre og Romsdal planlagt tiltak for å bekjemte mort i kommunen og hindre videre spredning. Men før dette kan gjøres må vi få en oversikt over hvor morten er, og til det vil vi ha din hjelp! 

Forekomsten i Kristiansund er eneste kjente i fylket. Spredning av fremmede arter skal stanses og bekjempes for å hindre skade på naturlig plante- eller dyreliv. Mort er et effektivt rovdyr) på dyreplankton og bidrar til at algespisende arter blir beitet ned, noe som igjen fører til mer algevekst og deretter dårligere vannkvalitet. 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har bedt Kristiansund kommune om å bidra med å dele informasjon om mort til grunneiere og innbyggere i kommunen. Kommunen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvalteren i Møre og Romsdal har en felles innsats for å kartlegge og bekjempe mort, og ber om tilbakemelding om det er kjent at mort finnes i vann i kommunen. 

Hvordan kjenne igjen mort

Morten lever i innsjøer og stilleflytende elver og kan lettest kjenne igjen på de røde øynene og den sølvblanke kroppen. Det er en småvokst fisk, som lever av insektlarver, dyreplankton og alger.

Hva gjør du når du ser mort?

Send oss en melding om at du har observert mort via dette webskjemaet. Legg gjerne ved bilde av morten og vannet.

Mer informasjon

Kristiansund og Nordmøre jff har sagt seg villig til en ekstra innsats for kartlegging av mort. Frivillige vil bruke stang, garn og ruse til denne kartleggingen. Kartleggingen av utbredelse vil foregå i sommer og høst. 

Ønsker du som grunneier å få mer informasjon eller ønsker å kommentere på aktiviteten kan du ta kontakt med Kristiansund kommune.