Samarbeid om mobilitet

Ulike aktører setter mobilitet på agendaen i Kristiansund i forbindelse med at Campus Kristiansund skal åpne høsten 2024. Denne åpningen medfører endringer i hvordan vi innbyggerne, i og rundt Kristiansund, kommer til å bevege oss fra A til B, er aktørenes hypotese.

Aktører i samarbeidet

Følgende aktører; Campus Kristiansund, FRAM, NEAS AS, Kristiansund kommune og Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Høgskolen i Molde etablerte et felles nettverk for bærekraftig mobilitet våren 2023. Nettverket og prosjektet har vært holdt i god driv med hjelp av noen av de dyktige internshipkandidatene som er i byen.

folk innendørs bord - Klikk for stort bildeWorkshop med aktørene i prosjektet som jobber med bærekraftig mobilitet i Kristiansund i forbindelse med at Campus Kristiansund snart er innflytningsklart. Ingunn Strand

Arbeid innenfor samarbeidet det siste året

I løpet av det siste året har det vært gjennomført spørreundersøkelser, ulike møter, workshops og analyser. Alt dette har vært godt ledet av dyktige medarbeidere i Internshipprogrammet.

skjerm dame innendørs - Klikk for stort bildeMo Zijlmans har sammen med sine kollegaer lagd "personas" som vi skulle jobbe med i denne workshoppen. Ingunn Strand

Resultater av arbeidet

Det å møtes, snakke sammen, lufte problemstillinger, kanskje skissere noen forslag til løsninger, avklare om det faktisk er problemer, kanskje det ikke er problemer, har vært av ekstremt stor verdi.

Kartlegging av mobilitetsutfordringer, reisevaner og behov for fremtidige brukere av Campus har vært de sentrale aktivitetene i nettverket.

Siste treffpunkt

For kort tid siden hadde vi et møte der vi fikk gjennomgått tolkning av undersøkelse om reisevaner og reisepreferanser. Det var interessante resultater som blir tatt med i det videre arbeidet. 

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført hadde prosjektledelsen fra internshipprogrammet utarbeidet en workshop der vi skulle ta utgangspunkt i 3 ulike “personas” som de hadde skap på bakgrunn av informasjon de fant der. Det ble jobbet godt med disse “personas” i de ulike gruppene og dette vil bli tatt med videre inn i dokumentasjonen i prosjektet på hvordan vil kan bli bedre og hvordan jobbe frem mot våre mål.

Videre arbeid i prosjektet

Det skal jobbes med å ferdigstille resultatene av undersøkelsene, videreutvikle en kommunikasjonsplan samt finjustere forslag til aktiviteter som igjen skal endre adferd.

Under kommer detaljene for samarbeidserklæringen som ble signert våren 2023.

Samarbeidserklæring for bærekraftig transport og mobilitet 

Dato: 24. mai 2023 

I forbindelse med etableringen av Campus Kristiansund er vi en gruppe samfunnsaktører i vår region som ser det økende behovet for å takle utfordringene som dagens mobilitets- og transportløsninger står overfor. 

Disse aktørene er: Campus Kristiansund, FRAM, NEAS AS, Kristiansund kommune, Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Høgskolen i Molde. 

Vi erkjenner at vår nåværende tilnærming ikke er bærekraftig nok og har konsekvenser for vårt miljø, økonomi og samfunn. Derfor forplikter vi oss til å jobbe sammen mot en felles visjon om bærekraftig mobilitet som prioriterer økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Vi tror at ved å samarbeide og forstå hverandres behov, kan vi sammen skape mobilitets- og transportløsninger som betjener alle i vår region, nå og i fremtiden. Vi vil, ut fra hver vår rolle og med hver vår kompetanse, samarbeide om å nå dette målet. 

For å oppnå dette, er vi enige om følgende prinsipper: 

  1. Oppmuntre og legge til rette for atferdsendring for bærekraftige transportvalg gjennom informasjon og insentiver, samt gjennomføre jevnlige undersøkelser av reisevaner for å forstå menneskers behov og preferanser og justere vår tilnærming deretter. 
  2. Stimulere til bruk av kollektive og myke transportalternativer, som gange, sykkel, offentlig transport, fremfor individuell bilbruk. 
  3. Støtte opp om infrastruktur, ordninger og tiltak, som bidrar til bærekraftig mobilitet og sikrer trygg og effektiv reise for alle. 
  4. Samarbeide med relevante mobilitetsaktører og inkludere dem

Denne erklæringen ble også vedtatt i Kristiansund formannskap 25. april 2023.