Verdens vanndag markeres i Kristiansund

Ta turen til Rådhusplassen mellom klokka 11.30 og 13.00 fredag 22.mars for å bli med på markeringen av verdens vanndag.

Utmerket vann i Kristiansund

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden. 

Tatt i betraktning av at Norge er kjent for å ha verdens beste drikkevann, betyr dette at vi har drikkevann helt i verdenstoppen i våre kraner.  

Kristiansund Vannverk er regjerende mester i konkurransen «Norges beste drikkevann» i klassen for overflatevann. 

Norge - et vannrikt land

Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men stort sett må vi si at fordelene ved å ha stabil tilgang til store mengder godt ferskvann oppveier ulempene med klar margin. 

Fra naturens side har Norge årlige ferskvannsressurser på hele 377 milliarder kubikkmeter vann. Det betyr at vi i teorien har nok vann til å forsyne alle verdens innbyggere med 150 liter vann daglig. 

Definisjon av tilgang til rent drikkevann

Det å ha tilgang til rent drikkevann definerer FN i bærekraftsmålene som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg. 

2,2 milliarder mennesker i verden har ikke denne umiddelbare tilgangen til trygge drikkevannskilder. Det betyr at 2,2 mennesker må bort fra hjemmene sine, og bruke mye  tid og ressurser på å få tak i vann. Av disse er det 785 millioner som bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann. (Kilde SDG report)

Beskytt vannkildene

Selv om Norge har mye friskt og rent vann, må også våre vannkilder beskyttes og forvaltes på en god måte. 90% av innbyggerne får drikkevannet sitt fra vannverk som bruker overflatevann, det vil si fra elver og innsjøer. Vannkildene ligger ofte i nærhetene av byer og tettsteder, og økt utbygging og økt ferdsel ved vannkildene representerer en forurensingstrussel mot drikkevannet vårt. Maridalsvannet i Oslo, Mjøsa og Glomma er eksempler på store og viktige drikkevannskilder. 

Forurensningskilder

Kildene til mulig forurensing av nedbørsfelt og drikkevann varierer. Typiske farer kommer fra urbanisering med byggeaktivitet og utslipp fra avløpssystemer, trafikk og næringsvirksomhet, og fra aktiviteter knyttet til rekreasjon og friluftsliv. Landbruket må ta sin del av skylda, med utslipp av avføring fra husdyr, avrenning av næringsstoffer, sprøytemidler og jordpartikler. Dette forsterkes av at klimaet blir villere og våtere, og fører til økt utvasking fra jordsmonn og økt tilrenning av naturlig organisk materiale til kilden. 

Offentlig vannforsyning

Kvaliteten på den offentlige vannforsyningen i Norge er veldig god. Vannverkene har bygget vannbehandlingsanlegg som skal kunne fjerne eventuelle forurensninger i vannet. Likevel er det viktig å beskytte drikkevannskildene best mulig. Anleggene kan vise seg utilstrekkelige hvis det dukker opp nye typer forurensninger. Det er både god helsepolitikk, samfunnsøkonomi og beredskap å hindre forurensing av vannet, fremfor å bygge dyre vannbehandlingsanlegg. 

For å sikre leveranse av godt og trygt drikkevann, både nå og for kommende generasjoner, må vi som samfunn ha en restriktiv holdning til arealbruk og aktiviteter ved drikkevannskilder. 

Bidrag fra deg som innbygger

Som innbyggere bør vi respektere de viktige vannkildene våre og unngå aktiviteter som kan føre til forurensning. Et viktig bidrag den enkelte av oss kan gjøre er å la være å hive søppel, fett og matrester i toalettet. Det fører nemlig til tette rør og pumper som tilstoppes, og dermed havner både urenset avløpsvann og søppel ut i elver og innsjøer – som også kan tjene som drikkevannskilder.

diplom - Klikk for stort bildeDiplom tildelt Kristiansund kommune for beste drikkevann i 2023.