Klage på barnehage

I noen tilfeller vil du som forelder/foresatt ønske å klage på barnehagen barnet ditt går i.

Som forelder/foresatt bør du først ta opp forholdet direkte med barnehagen. Det kan være med pedagogisk leder, styrer eller eier.  Barnehageeier har ansvaret for tilbudet i den enkelte barnehage og for at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. Dersom det gjelder saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen kan disse legges frem for barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Dersom saken ikke løses i barnehagen skal forhold som omfattes av barnehageloven rettes til barnehagemyndigheten ved oppvekstsektoren.

En klage kan dreie seg om pedagogisk innhold, bemanning eller samarbeid med barnehagen. Barnehageloven pålegger barnehagene å ha et trygt og godt miljø for barna. Det innebærer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot alle typer krenkelser, plikt til å gripe inn, arbeide forebyggende og plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).

Klagen kan sendes digitalt via sikker post til barnehagemyndigheten ved Elin M Aspen. 
NB! Skriv i meldingsfeltet hvem henvendelsen skal til, da posten går direkte til kommunens postmottak.  

Etter at vi mottar en klage vil du få en tilbakemelding innen tre uker om hvordan vi følger opp saken.