Reglement og tjenestebeskrivelse

 
Kristiansund kulturskole er en avdeling under Kulturenheten i Kristiansund kommune. Her finner du vårt elevreglement og beskrivelse av tjenesten: 
Reglement og tjenestebeskrivelse (PDF, 404 kB)
 

Revidert 20.09.16 – gjeldende fra 01.01.17.

 

Elevreglement

 1. Søkere som får tildelt elevplass ved kulturskolen må binde seg for minst ett skolehalvår. Elevforholdet forlenges automatisk for et nytt skolehalvår dersom plassen ikke sies opp. Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig, senest en måned før det skolehalvår oppsigelsen skal gjelde fra (30. juni for høstsemesteret og 30. november for vårsemesteret).
   
 2. Elevavgiften er delt i to terminer (høst og vår) og blir fakturert fra kommunen med minst 14 dagers varsel. Elever som uten oppgitt grunn ikke betaler innen oppgitt frist kan utestenges fra undervisningen. Det må betales full avgift for et påbegynt skolehalvår. Dersom elevplassen ikke er sagt opp innen fastsatt frist jfr. pkt. 1, må det betales full elevavgift for det påfølgende skolehalvår. Elever som blir tildelt elevplass etter at et semester er startet, betaler fra den måned de starter. For lengre tids sykdom (mer enn fire uker), og ved fraflytting, reduseres elevavgiften i forhold til den tid eleven ikke har fått undervisning. Det gis moderasjon i henhold til gjeldende betalingsregulativ.
   
 3. Den årlige undervisningstiden ved Kristiansund kulturskole er utregnet slik at hver elev får minst 20 minutter pr. uke i 35 av skoleårets 38 uker. Dette betyr at det vil bli undervisningsfri eller andre tilbud for elevene, noen dager i løpet av skoleåret. Det kan for eksempel være når læreren er pålagt andre arbeidsoppgaver, eller når lærernes samlede arbeidsplan tilsier at denne dag må tas ut som ukens fridag. Det vil alltid bli gitt beskjed på forhånd.
   
 4. Så langt det er mulig leier skolen ut instrumenter. Elevene må selv dekke vanlig vedlikehold som strenger og rør. Evt. skade på et instrument må omgående rapporteres, og evt. reparasjon av skade som skyldes skjødesløs behandling må leietaker betale. Dersom et instrument ikke tilbakeleveres må leietaker betale erstatning tilsvarende pris av nytt instrument av samme kvalitet.
   
 5. Eleven skal møte presist og forberedt til undervisningen. Sykdom og annet fravær varsles til kulturskolens kontor eller direkte til lærer. Forsømte timer erstattes ikke.
   
 6. Ved lærers fravær vurderes vikarinntak i hvert enkelt tilfelle. Dersom en elev mister fire eller flere oppmøter pr. skoleår grunnet lærers fravær reduseres elevavgiften tilsvarende. (Dette med utgangspunkt i 35 ukers kulturskoleår, jamfør punkt 3).
   
 7.  Kulturskolen innvilger normalt ikke permisjoner. Elever som ønsker opphold i undervisningen kan be om å bli satt tilbake på ventelisten. Tidligere elever prioriteres ved neste opptak.
   
 8. Elever som ikke overholder skolens reglement kan utestenges fra undervisningen.

 

Tjenestebeskrivelse

 

Tjenestetilbud

Kulturskolen gir opplæring innenfor ytringsfagene musikk, teater og visuelle kunstfag. Tilbudets art og omfang kan variere, avhengig av økonomi, etterspørsel og lærerdekning.

 

Målgruppe

Barn og unge er kulturskolens hovedmålgruppe og prioriteres ved opptak. Voksne kan få midlertidig elevplass ved eventuell ledig kapasitet.

 

Søknad/opptak

Elektronisk søknad via kommunens nettsider. Fortløpende søknad/opptak gjennom hele skoleåret. Hvis et tilbud er fullt blir søkere satt på venteliste, og søkere tas fortløpende inn fra ventelisten om en elevplass blir ledig. Svar til alle søkere innen 14 dager. Søkere uten tilbud/elevplass fra før prioriteres ved opptak.

 

Organisering av tilbudet

Undervisningsform og -mengde er tilpasset det enkelte tilbud/uttrykk, men skal tilsvare minimum 20 min. pr. uke i 35 uker. Undervisningen foregår normalt etter vanlig skoletid. Elevene skal ha tilbud om å delta på minst en konsert eller forestilling/utstilling i løpet av skoleåret. Mesteparten av kulturskolens undervisning foregår i tilrettelagte lokaler på Atlanten ungdoms- og kulturskole, men vi har også noe desentralisert undervisning på Frei ungdomsskole.

 

Forventninger til foresatte

Vi forventer at foresatte bidrar til at elevene deltar aktivt i kulturskoletilbudene, setter seg inn i rutiner, elevreglement og annen info som blir sendt ut. Kulturskolen ønsker gjerne at dere tar kontakt og gir tilbakemeldinger på forhold knyttet til undervisningen.