Reglement og tjenestebeskrivelse

Kristiansund kulturskole er en avdeling under Kulturenheten i Kristiansund kommune. 

Her finner du vårt elevreglement og beskrivelse av tjenesten.

 

Revidert 20.09.16 – gjeldende fra 01.01.17.

Elevreglement

1 . 

Søknadsfrist til hovedopptak ved Kristiansund kulturskole er 15. Mars. 

Elever som allerede har plass i kulturskolen, beholder plassen sin ved å re-registrere seg innen 15. Mars. Søknad og re-registrering gjøres i kulturskolen fagsystem SpeedAdmin (via link på kulturskolens nettside). 

Alle elever i Kristiansund kulturskole får skriftlig beskjed om opptaket. Opptaket skjer for et skoleår av gangen. 

Dersom du ikke ønsker å benytte tildelt plass, må skriftlig oppsigelse skje via SpeedAdmin eller pr. epost til kristiansund.kulturskole@kristiansund.kommune.no innen følgende frister: 

1. Juni: Hvis du ikke ønsker å starte på høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for høstsemesteret. 

1.Desember: Hvis du ønsker å slutte etter høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for vårsemesteret

2. 

I. Det innføres inntektsgraderte betalingssatser for elever i Kristiansund kulturskole fra og med høsten 2024. Årlig søknadsfrist er 15. Mars

II. Inntektsgrensen for friplasser settes til 355.860 kroner (3G). Familier med inntekt mellom 355.860 kroner (3G) og 608.106 kroner (6G) kan søke om redusert brukerbetaling:

A. Familier med inntekt på 355.860 kroner (3G) eller lavere får friplass.

B. Familier med inntekt mellom 355.860 kroner (3G) og 474.480 kroner (4G) betaler 949 kroner pr. år (75% rabatt)

C. Familier med inntekt mellom 474.480 kroner (4G) og 593.100 kroner (5G) betaler 1895 kroner pr. år (50 % rabatt).

D. Familier med inntekt mellom 593.100 kroner (5G) og 711.720 kroner (6G) betaler 2.843 kroner pr. år (25 % rabatt).

E. Familier som tjener 711.720 (6G) eller mer betaler full pris, 3.790 kroner pr. År.
 

3. 

Den årlige undervisningstiden ved Kristiansund kulturskole er utregnet slik at hver elev får minst 20 minutter pr. uke i 35 av skoleårets 38 uker. Dette betyr at det vil bli undervisningsfri eller andre tilbud for elevene, noen dager i løpet av skoleåret. Det kan for eksempel være når læreren er pålagt andre arbeidsoppgaver, eller når lærernes samlede arbeidsplan tilsier at denne dag må tas ut som ukens fridag. Det vil alltid bli gitt beskjed på forhånd.
 

4. 

Så langt det er mulig leier skolen ut instrumenter. Elevene må selv dekke vanlig vedlikehold som strenger og rør. Evt. skade på et instrument må omgående rapporteres, og evt. reparasjon av skade som skyldes skjødesløs behandling må leietaker betale. Dersom et instrument ikke tilbakeleveres må leietaker betale erstatning tilsvarende pris av nytt instrument av samme kvalitet.
 

5. 

Eleven skal møte presist og forberedt til undervisningen. Sykdom og annet fravær varsles til kulturskolens kontor eller direkte til lærer. Forsømte timer erstattes ikke.
 

6. 

Ved lærers fravær vurderes vikarinntak i hvert enkelt tilfelle. Dersom en elev mister fire eller flere oppmøter pr. skoleår grunnet lærers fravær reduseres elevavgiften tilsvarende. (Dette med utgangspunkt i 35 ukers kulturskoleår, jamfør punkt 3).
 

7. 

Kulturskolen innvilger normalt ikke permisjoner. Elever som ønsker opphold i undervisningen kan be om å bli satt tilbake på ventelisten. Tidligere elever prioriteres ved neste opptak.
 

8. 

Elever som ikke overholder skolens reglement kan utestenges fra undervisningen.

Tjenestebeskrivelse

 

Tjenestetilbud

Kulturskolen gir opplæring innenfor ytringsfagene musikk, teater og visuelle kunstfag. Tilbudets art og omfang kan variere, avhengig av økonomi, etterspørsel og lærerdekning.

 

Målgruppe

Barn og unge er kulturskolens hovedmålgruppe og prioriteres ved opptak. Voksne kan få midlertidig elevplass ved eventuell ledig kapasitet.

 

Søknad/opptak

Elektronisk søknad via kommunens nettsider. Fortløpende søknad/opptak gjennom hele skoleåret. Hvis et tilbud er fullt blir søkere satt på venteliste, og søkere tas fortløpende inn fra ventelisten om en elevplass blir ledig. Svar til alle søkere innen 14 dager. Søkere uten tilbud/elevplass fra før prioriteres ved opptak.

 

Organisering av tilbudet

Undervisningsform og -mengde er tilpasset det enkelte tilbud/uttrykk, men skal tilsvare minimum 20 min. pr. uke i 35 uker. Undervisningen foregår normalt etter vanlig skoletid. Elevene skal ha tilbud om å delta på minst en konsert eller forestilling/utstilling i løpet av skoleåret. Mesteparten av kulturskolens undervisning foregår i tilrettelagte lokaler på Atlanten ungdoms- og kulturskole, men vi har også noe desentralisert undervisning på Frei ungdomsskole.

 

Forventninger til foresatte

Vi forventer at foresatte bidrar til at elevene deltar aktivt i kulturskoletilbudene, setter seg inn i rutiner, elevreglement og annen info som blir sendt ut. Kulturskolen ønsker gjerne at dere tar kontakt og gir tilbakemeldinger på forhold knyttet til undervisningen.