Forurenset grunn

Her kan du finne nyttig informasjon om forurenset grunn og hva du må gjøre for å sikre at forurenset grunn håndteres riktig.

Kommunen er forurensningsmyndighet ved terrenginngrep i områder der det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn. Terrenginngrep i slike områder kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. For å forhindre dette stiller myndighetene krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Hvor er forurenset grunn i Kristiansund?

 • For å finne ut om det kan være forurensning i grunnen på eiendommen hvor det skal graves, kan man søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 
 • Erfaringsmessig kan det være grunn til å tro at en eiendom kan ha forurenset grunn hvis den tidligere har vært benyttet til:
  • industrivirksomhet, mekanisk verksted eller skipsverft,
  • bensinstasjon, bilverksted eller tankanlegg,
  • galvaniseringsverksted eller impregneringsverksted,
  • gartnerivirksomhet
  • avfallshåndtering eller deponivirksomhet

 

Hva må du gjøre før du kan grave?

 • Dersom det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser. 
 • Dersom grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det utarbeides en tiltaksplan. 

 

Tiltaksplan

Det er du som tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen. Som hovedregel vil vi kreve at grunnundersøkelsene og tiltaksplanen utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. 

Tiltaksplanen skal sørge for:

 • ønsket miljøkvalitet,
 • at anleggsarbeidet ikke fører til forurensning og
 • at disponering av forurensede masser er forsvarlig

Tiltaksplanen skal sendes til kommunen for godkjenning.

Du kan ikke sette i gang gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Hvor lang er saksbehandlingstiden? 

Du må regne med fire ukers saksbehandlingstid etter at du har sendt inn en komplett tiltaksplan til oss.

Hva koster det?

Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 3.770,-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 7.540,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.040,-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.490,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 10.600,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 15.900,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 5.340,-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 1.060,-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.

 

Når forurensning først oppdages under graving

Dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at gravearbeidet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Det skal gjennomføres nødvendige undersøkelser og kommunen skal varsles.

Hva må du gjøre etter at gravearbeidene er ferdige?

Når arbeidene er utført, skal du sende oss en sluttrapport for håndtering av forurenset grunn. Sluttrapporten skal inneholde

 • en redegjørelse for gravearbeidene som er utført 
 • kvitteringer som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser

Vi anbefaler at sluttrapporten utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en rekke publikasjoner relatert til gravearbeider i forurenset grunn