Din plikt ved skadet dyr

Her finner du mer informasjon om hva du skal gjøre når du kommer over et skadet dyr. Dette gjelder kjæledyr, andre dyr (unntatt hjort og rådyr) og fugler.

Alle har hjelpeplikt når de finner dyr som lider.  Dette er regulert i dyrevelferdsloven § 4. Kommer du over et sykt eller skadet dyr eller en fugl plikter du derfor å hjelpe så langt du kan, dvs. gi nødvendig hjelp for å unngå at dyr utsettes for unødige lidelser.

Viltlevende små dyr og fugler hjelper du ofte best ved å avlive dyret raskt og humant. Har du ikke kunnskap eller evne til å gjøre dette selv, kan en veterinær avlive dyret uten kostnad for deg. Veterinær får økonomisk kompensasjon fra Staten for å yte nødvendig hjelp til ville og eierløse dyr. Kommunen har ikke ansvar for å avlive og fjerne disse.

Er vilt skadet utenom ordinær jakttid har kommunen ansvar for avliving av storvilt (i Kristiansund kommune: Hjort, rådyr og elg) i henhold til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med hjemmel i viltloven. Skadd vilt av andre arter sier denne forskriften ingenting om.

Kristiansund kommune har ansvar for å ha offentlig godkjente ettersøksjegere. Per i dag består denne gruppen av 5 personer. Disse rykker i dag ut 24 timer i døgnet 365 dager i året ved avliving av vilt i forbindelse med trafikkpåkjørsler og skadet eller syke ville dyr. 

Mattilsynet sitt myndighets- og ansvarsområde gjelde håndtering av alle dyr og fugler som er syke eller skadd dvs. kjæledyr, husdyr og vilt i henhold til dyrevelferdslovens § 30, som omhandler å føre tilsyn og fatte nødvendig vedtak etter dette regelverket. 

Viltseksjonen i Miljødirektoratet har uttalt at kommunens ansvar omhandler syke eller skadet storvilt, mens vilt av andre arter kommer inn under Mattilsynets ansvarsområde.

Når det gjelder for enhver å ivareta sin hjelpeplikt så langt de kan er det nødvendig både for kommunen, Mattilsynet å få avklart tydeligere spørsmålstillinger omkring når «enhver» ikke er i stand til, unngår å ta ansvar. Både kommunen og Mattilsynet har en opplysningsplikt overfor befolkningen. Målet må være å få flere til å ivareta sin hjelpeplikt – enhver sitt ansvar.


Hvem skal betale dine utgifter til hjelpen?

Dersom du bringer dyret til veterinær skal han/hun sende regning for nødhjelp til Mattilsynet. Veterinæren har plikt til å yte nødhjelp for å unngå at dyrene lider. Veterinær får betalt etter faste satser. Andre nødvendige utgifter kan du som hjelper kreve å få dekket direkte fra Mattilsynet etter fastsatte takster.

Dette gjelder også eierløse dyr. Her kan veterinær kreve at Mattilsynet dekker utgiftene for nødhjelp etter faste takster. For nærmere informasjon ta kontakt med Mattilsynet.

Nyttige lenker