Ettersøk - Viltpåkjørsler

Informasjon om offentlig ettersøk ved viltpåkjørsler, som ansvar hos kommunale ettersøksjegere og bruk av kunstig lys.

 • Offentlig viltettersøk er ettersøk som iverksettes og gjennomføres på vegne av kommune. Dette omfatter ettersøk og avliving av skadd storvilt i trafikken, og avliving når storvilt og små rovvilt er skadd av andre grunner eller er syke. 
 • Kommunen kan overta ettersøk etter skadet vilt når jegerens ansvar har opphørt.
 • Kommunen plikter å benytte fullt ut godkjente ettersøksekvipasjer (ettersøksjeger med sin hund). Ettersøksjeger skal ha gjennomført det obligatoriske kurset «Ettersøk videregående» etter instruks fastsatt av Miljødirektoratet.

1. Offentlig ettersøk

Kommunen plikter utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode å ha en ettersøksordning. Offentlige viltettersøk skal etter viltloven håndtere sykt eller skadd storvilt, som er påført så store lidelser at de ikke kan leve eller bli friske. Ved ettersøk skal dette gjennomføres på en rask og effektiv måte, og som det ikke kan forventes at folk flest kan håndtere selv. Med henvisning til Dyrevelferdslovens § 4 (hjelpeplikt) og § 5 (varsling) skal man hjelpe skadede dyr, avlive om nødvendig dersom man er i stand til det. Dette gjelder ikke storvilt. Da skal politiet varsles. Alle som kommer over sykt eller skadet vilt, mindre dyr og fugler skal så langt mulig hjelpe eller avlive viltet. Har de ikke selv mulighet til dette plikter de raskt å varsle politiet – 02800, eller i få situasjoner er det nok å vurdere om politiet skal varsles.

Funn av dødt vilt på privat eiendom er grunneiers ansvar. Slike funn skal varsles kommunen og det gis utfyllende informasjon om funnsted, tidspunkt, art, kjønn og alder (hjortevilt). Kommunen har ansvar for at alt hjortevilt som blir påkjørt og avlivet eller funnet dødt registreres i Hjorteviltregisteret, også dyr som blir friskmeldt. Registreringen gir viktig informasjon om hvor hjorten ferdes og hvilke veistrekninger som er mest utsatt for påkjørsler. 

 Alle kan gå inn på Hjorteviltregisteret: http://www.hjorteviltregisteret.no

Av storvilt har Kristiansund kommune en hjort- og rådyrbestand, og en liten bestand av elg. Av små rovvilt har Kristiansund artene oter, rødrev, røyskatt og mink.

I henhold til viltloven med tilknyttede forskrifter er det kommunens ansvar å ivareta storvilt. Dette innebærer utrykning for ettersøk/avliving når melding mottas om storvilt skadd ved påkjørsler i trafikken. 

Kommunen har inngått avtale med fem godkjente ettersøksjegere. Kommunens godkjente ettersøksekvipasjer (ettersøksjeger med hund) benyttes ved alle kommunale oppdrag. Ettersøksjegerne i Kristiansund oppfyller de lovpålagte kravene iht. utdanning blant annet videregående kurs for ettersøksjegere. De er utstyrt med godkjent sikkerhetsbekledning og sikkerhetsutstyr. Ettersøksekvipasjene står i ettersøksregisteret til Norsk Kennel Klubb.

Alle som skal felle skadet vilt på vegne av kommunen må bruke våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til ordinær jakt

Kommunen har ikke ansvar overfor kjæledyr, husdyr eller sjøpattedyr ved skade eller sykdom. Disse omfattes ikke av viltloven og Mattilsynet er ansvarlig ved disse sakene. 

2. Oppdrag offentlige ettersøksjegere har ansvar for

 • Utføre oppdrag etter lovverket og etter underskrevet avtale med kommunen
 • Ettersøk og avliving av skadd storvilt f. eks etter påkjørsel i trafikken
 • Andre fallviltoppdrag, se definisjon
 • Håndtering av vilt etter viltlovens § 48 (regler om freda vilt)
 • Delta i ettersøk ved skadeskyting i jaktlag (§ 27 i viltloven og presisert i: Veileder M-520/2016: Forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst, fra Miljødirektoratet)
 • Bidra ved spesielle situasjoner som oppdrag for politiet eller Mattilsynet -f. eks brann i fjøs med husdyr, avliving av sjøpattedyr.

3. Varsling ved viltpåkjørsler

 • Her finner du informasjon om varsling ved viltpåkjørsler 
 • Varsling til politiet: 02800 - gjelder alle dager i løpet av året og til alle døgnets tider
 • Enhver sin plikt/ansvar: - Lov om vegtrafikk § 12: Plikter ved trafikkuhell:
  Ved viltpåkjørsel har enhver fører av motorkjøretøy som skader dyr omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet. Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart ikke å melde fra om påkjørselen til politiet. Dersom dyret er dødt varsler politiet veieier.Enhver som også er i nærheten skal straks delta i tiltak som uhellet gir grunn til ved skade på person eller dyr.
 • Dyrevelferdsloven § 4: Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadd eller hjelpeløs, skal så langt mulig hjelpe dyret. Er det storvilt og det ikke er mulig å yte god nok hjelp skal politiet varsles umiddelbart.
 • Mattilsynets vakttelefon  22400000 - kontaktes ved syke dyr som kan bli friske.

4. Bruk av kunstig lys

 • Når ettersøk foregår i regi av kommunen er det adgang til å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, f. eks kunstig lys. Dette gjelder ikke ettersøk av skadeskutt hjortervilt foretatt av jeger – jaktlag ved ettersøk i egen regi under ordinær jakt.
 • Varsling til kommunen skjer ved å sende SMS.  Det skal oppgis navn på jeger og valdleder/jaktleder, samt navn på vald. Varsling til politiet skjer på 02800. Nærmere omtale på nettsiden under: «Varsling ved skadeskyting i jaktvald».
 • Varsling til Politiet på telefon 02800

5. Definisjoner

5.1 Ettersøk
Søket som finner sted dersom man ikke finner det påskutte, eller f. eks påkjørte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skadestedet.

5.2 Vilt 
Viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr.

5.3 Fallvilt
Skadde/såret eller syke ville dyr og fugler som er påført så store lidelser at de ut fra dyrevernhensyn ikke kan leve eller bli frisk. Døde dyr og fugler etter skade eller sykdom.

5.4 Storvilt
Hjort, rådyr og elg.

5.5 Rødlistearter
Nasjonal rødliste er en oversikt over arter som er vurdert å ha risiko for å dø ut i Norge.

Kommunen har et spesielt ansvar overfor rødlistearter – trua arter. Artsdatabanken har utgitt ny rødliste i november 2015.

6. Organisering av ettersøk

Kristiansund kommune har fem offentlige ettersøksjegere og har avtale med hver enkelt. 

Ettersøksgruppa har som offentlige ettersøksjegere obliga­torisk videregående kurs for ettersøksjegere. Ettersøksjegerne er utstyrt med sikkerhetsbekledning og sikkerhetsutstyr godkjent av Statens vegvesen. 

Ettersøksjeger skal alltid bære med seg legitimasjon. Hver enkelt jeger er ved kommunale ettersøk ansvarlig for sine egne handlinger, og at ettersøket foregår sikkerhetsmessig forsvarlig.

Etter viltlovens § 48 skal kommunen sørge for at eventuelle verdier av dyr og fugler blir tatt vare på. Er viltet hjortevilt er det kommunens eiendom. Noen arter, rødlistearter, har Statsforvalteren eiendomsrett overfor.

Offentlig ettersøk: De mest sentrale lovverkene - veiledere m.m