Skuddpremie på rødrev

Kristiansund kommune har videreført skuddpremieordningen på rødrev fra tidligere Frei kommune. Området dette gjelder er Freiøya, og de deler av selve byen som ikke er definert som ”offentlig sted” (politivedtektene av 2014), som er vedtatt jaktområde for Nordlandet jaktvald.

Bakgrunn for skuddpremieordningen er artens bestandsforhold. Kristiansund har en voksende revebestand, som har negativ effekt på f. eks bakkerugende fuglearter som vipe, en trua art, og sjøfuglarter. Det kan være at rødreven også har en medvirkende virkning til at hare og ekorn ikke lenger forekommer i kommunen.

Skuddpremie

 • Skuddpremien kr 200 pr individ
 • Skuddpremieordningen er i henhold til viltlovens § 51, for lovlig skutt rødrev i jakttiden.

 

Jakttid – yngletid

 • 15. juli - 15. april   
 • Skuddpremie gjelder for lovlig skutt rev.

 

Forbud mot jakt

 • 15. april - 15. juli
 • Fredningsprinsippet er sterkt understreket i viltloven.

 

Jaktforbud under høytid

 • Julen: 24.12 – 31.12.
 • Påsken: Langfredag, påskeaften, 1. påskedag.
   

Søknadsskjema:

 • Søknadskjema er under utvikling.
 • Ta kontakt med kommunen i mellomtiden.

 

Kriterier og vilkår

 • Søknad sendes kommunen innen 01.12.
 • postmottak@kristiansund.kommune.no
 • Oppgi sted hvor reven er skutt/fanget
 • Jegere som viltansvarlig ikke kjenner, må vise kvittering for betalt jegeravgift
 • Det forutsettes at grunneiers tillatelse foreligger før jakta tar til
 • Dokumentasjon – foto som dokumenterer hver enkelt rev, og revene samlet.

 

Generell informasjon

Jakt på rødrev følges av jakttiden for denne arten. Lokaliteten for utøving av jakt styres av bl. a politivedtektene.  I politivedtektene er det definert hva som menes med ”offentlig sted", og i umiddelbar nærhet tillates det ikke å skyte med gevær eller annet skytevåpen. I disse vedtektene er det definert hvilke områder som ikke betegnes som ”offentlig sted”, som er Freiøya og jaktarealet (storviltjakt) til Nordlandet jaktvald. Innenfor valdgrensen ligger Gløsvågen naturreservat. Verneforskriftene understreker at innenfor naturreservatgrensen tillattes ikke jakt eller bruk av skytevåpen. Dette gjelder også innenfor statlig sikret friluftslivsområder på Freiøya. Det er Statsforvalteren som disponerer jaktretten i disse områdene.

Nyttige lenker