Varsling skadeskyting av storvilt i jakttiden

Her finner du informasjon om jegerens plikt ved skadeskyting under jakt.

Jakt skal utøves på en human måte. Det påhviler et stort ansvar for en jeger å unngå skadeskyting. Blir et vilt skadeskutt skal det avlives så raskt som mulig. Dette er primært en oppgave for jeger og jaktlag, men kommunen skal følge opp om innrapporterte ettersøk foregår i tilstrekkelig lengde, kvalitet og intensitet.

Av forarbeidene til loven fremgår at i begrepet «ettersøk» må legges til grunn, søk som finner sted dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet.

Jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig, jf. viltlovens § 20 fjerde ledd.
Moment som tidspunkt for påskytingen, skyteavstand, dyr i bevegelse m.m. vil være vesentlig i tolkning av om påskytingen er lovlig eller ikke.

Fremgangsmåte ved skadeskyting av hjortevilt:

 • Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, viltloven § 27 skal det uten opphold varsles av jeger eller jaktlag:
 • Varsling til:
  • Valdansvarlig
  • Kommunens viltansvarlig kan du nå på telefonnummer 92614733
  • Politiet telefonnummer02800
 • Det er kommunen som så tar stilling til det videre ettersøket, dvs. skal ettersøket avsluttes, eller skal jeger-/jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen uten godtgjørelse bistå viltmyndighet (dvs. bistand fra kommunens offentlige ettersøksjegere) ut andre dagen. Dette gjelder om det påskutte dyret oppholder seg innenfor eget vald uavhengig av jaktfelt. Påskutt dyr som drar til annet jaktfelt forfølges bare 1. dagen.
 • Ved eventuell overtakelse av jaktettersøk skal dette skje i nært samarbeid mellom jaktlaget, kommunens viltansvarlig og de kommunale ettersøksjegerne.

Avgjørelse om avslutning av et ettersøk etter et skadet vilt i jaktvald tilligger kommunen. 

Det er kun kommunen som har myndighet til å avslutte et ettersøk etter et skadet hjortevilt.

Kristiansund kommune har inngått avtale med 5 godkjente ettersøksekvipasjer som har avlagt kurset «ettersøk videregående», bestått blodspor og ferskprøve. De fleste ettersøksoppdrag disse utfører er knytta til trafikkpåkjørsler.

Alle som skal felle skadet storvilt på vegne av kommunen må bruke våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til ordinær jakt.

 

Varsling - Bruk av kunstig lys

Når ettersøk med kunstig lys starter skal dette meldes til:

 • Kommunens viltansvarlig kan du nå på telefonnummer 92614733
 • Politiet telefonnummer02800

Etter viltlovens § 20, endret med virkning fra 1. juni 2014, er det tillatt å bruke kunstig lys til ettersøk av påskutt hjortevilt, og motorbåt til å hente skadeskutt sjøfugl.  Kunstig lys er imidlertid forbudt under selve jaktutøvelsen, jf. viltlovens § 20 fjerde ledd.

Vanskelig å gi melding om bruk av kunstig lys  – manglende mobildekning:

Den nye bestemmelsen åpner for at dersom det er vanskelig å varsle, og det vil forsinke ettersøket vesentlig, så kan i slike tilfeller begrunnet varsling om bruk av kunstig lys sendes de tidligere nevnte instanser umiddelbart etter avsluttet søk.


Du finner mer informasjon om ettersøk på Miljødirektoratets hjemmesider

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)