Behandlingstid for byggesak

Frister og behandlingstid for ulike søknader

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

 

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker - enklere saker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 uker - gjelder stort sett søknad om rammetillatelse eller saker som innebærer:

  • Søknad om dispensasjon
  • Søknad om unntak fra tekniske krav
  • naboprotest

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.