Tegninger

Plan-, snitt og fasadetegninger

Tegninger som du legger ved søknaden bør være i målestokk 1:100 (1:100 betyr at 1 cm på papiret tilsvarer 1 meter i virkeligheten). Tegningene skal være fagmessig utført (i målestokk med målsetting) og gi et korrekt bilde av bygningen . Hvilke krav som stilles til tegninger finner du i faglig litteratur, eller direkte i Norsk Standard.

Du har mulighet til å tegne selv dersom tegningene oppfyller kravene. 

Noen ganger kan det være behov for flere tegninger, for eksempel perspektivtegninger og lignende. 

I tittelfeltet i tegningene skal følgende opplysninger stå:

 • Gårdsnummer (gnr.) og bruksnummer (bnr), eventuelt seksjonsnummer (snr.)
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Beskrive hva du skal bygge (tiltakets art) 
 • Tegningsnummer og revisjonsnummer
 • Målestokk, dato og eventuell revisjonsdato
 • Signatur

Ved tiltak på eksisterende bygninger, slik som endring av fasade, tilbygg, påbygg eller innvendige endringer, er det nødvendig å dokumentere de eksisterende forholdene.

Vennligst send inn to sett med tegninger: det første settet skal vise dagens situasjon (sist godkjent), mens det andre settet skal illustrere de planlagte endringene du søker om. 

Vi ber om tydelig merking av brannseller i bygget samt. bygningsdeler med brannmotstand, slik som vegger, etasjeskillere, vinduer, dører og terrassedekke, osv., helst ved bruk av rød farge. Vennligst integrer dette i de vanlige plan- og snittegningene. Hensikten med dette er å sikre at alle involverte parter, inkludert utbygger, eiendomsmegler og tiltakshaver, enkelt kan forstå at disse delene av bygget er avgjørende for brannsikkerheten og ikke kan endres fritt i fremtiden.

Skriv vedleggs nummer på alle tegninger. 

Plantegninger

Skal vise:

 • Areal byggesak (areal som det søkes oppført (nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg) eller endret areal i eksisterende bygg (bruksendring)
 • Alle etasjer med etasjenummer
 • Hvor snitt tegningene er tegnet fra i bygningen. Husk å vise på plantegningen hvor snitt er tegnet fra. 
 • Målsetting
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Planløsning med rombetegnelser, for eksempel bad
 • Separate boenheter
 • Hvis plantegning gjelder endring av eksisterende bygg marker tydelig (for eksempel med forskjellige farger) hva som er nytt.
 • Tydelig merking av brannseller i bygget samt. bygningsdeler med brannmotstand, slik som vegger, etasjeskillere, vinduer, dører og terrassedekke, osv., helst ved bruk av rød farge


Eksempel på plantegninger

Bildet viser et eksempel på en plantegning.

 

Fasadetegninger

Skal vise:

 • Tiltaket i sin helhet (hele bygningen skal være inntegnet)
 • Bygningens eksteriørkarakter og materialvalg
 • Ved nybygg og tilbygg skal terrenglinjer av eksisterende og framtidig planert terreng vises
 • Ved tilbygg og påbygg skal alle fasader der endringen er synlig innsendes. 
 • Forskjellen mellom eksisterende og fremtidig planert terreng må tydelig fremgå, og terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene på kartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Vis også eiendomsgrense  der tiltaket/terrengendringer ligger nær grensen.
 • Hvis fasadetegning gjelder endring av eksisterende bygg marker tydelig (for eksempel med forskjellige farger) hva som er nytt.

Eksempel på fasadetegninger

Bildet viser eksempel på en fasadetegning.

Snitt tegninger

Skal vise:

 • fri innvendig høyde for hver etasje
 • yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • takvinkel med angitt helningsgrad
 • møne- og gesimshøyde inkl. taktekking
 • beregnet gjennomsnittlig terrengnivå (ferdig planert terreng)
 • kotehøyder der reguleringsplanen angir høydekrav i meter over havet (se høydereferansesystem i våre reguleringsplaner)
 • høydeplasseringen i meter over havet, for eksempel sokkelhøyde. Høydeplassering defineres tydelig og beregnes ut fra forholdene på stedet. Ved enkelte tiltak f.eks. tilbygg er det ikke nødvendig å vise sokkelhøyde, da høydeplasseringen er gitt ut fra referanse til eksisterende bygning på snitt-/fasadetegninger. 
 • Hvis snitt tegning gjelder endring i eksisterende bygg marker tydelig (for eksempel med forskjellige farger) hva som er nytt.
 • Tydelig merking av brannseller i bygget samt. bygningsdeler med brannmotstand, slik som vegger, etasjeskillere, vinduer, dører og terrassedekke, osv., helst ved bruk av rød farge


Eksempel på snitt tegninger

Bildet viser en snittegning.

Terrengprofil

Dersom fasade- eller snitt-tegningen ikke i tilstrekkelig grad viser tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende, viser du dette på egen tegning i samsvar med situasjonsplanen.

Eksempel på terrengsnitt:

Bildet viser eksempel på terrengsnitt.

 

se Tegninger (plan-, snitt og fasadetegning) - veileder.