Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.
   

Krav til søker

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster kr.3.680,- kroner for søknadsbehandling (etter plan -og bygningsloven) av enkelttomt hvor fradelingen er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan.

Det koster kr.12.820,- for søknadsbehandling (etter plan -og bygningsloven) av enkelttomt hvor fradelingen ikke er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan. F.o.m. tomt 3, Kr. 6.530,- per tomt som søkes fradelt. 

For deling i LNF- område og/eller 100-metersbeltet i strandsonen må det søkes om dispensasjon.  
For dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes et gebyr på kr 12.000,-. For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes et gebyr på kr 7.800,- pr. dispensasjon for de påfølgende.

Oppmåling

Oppmåling
Areal Pris Informasjon om tjenesten
0-400 kvadratmeter 23.385 ,- Oppmåling av tomt
401-2000 kvadratmeter 30.464 ,- Oppmåling av tomt
Over 2001 kvadratmeter 3.114 ,- økning per påbegynte dekar (1000 kvm)
Kartverkets satser Matrikkelbrev


 

 

 

Slik søker du

1. Bestill naboliste og send nabovarsel.

Bestill naboliste fra kommunen

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen.
Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

2. Fyll ut søknadsskjema

 Fradeling av grunn (PDF, 245 kB)

 • kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000
   
 • gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
   
 • ved behov følgebrev med redegjørelse for
 1. utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
 2. eventuelle dispensasjoner (innenfor 100- metersbeltet og i LNF- områder)
 3. avkjørsels- og parkeringsløsning
 4. størrelsen på uteoppholdsarealene
 5. eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
 6. eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
 7. eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter

3. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
 • Saken er normalt ferdigbehandlet innen 19 uker fra tillatelsen er gitt.
 • Du vil motta to fakturaer, en for søknadsbehandling og deretter en for oppmåling/saksbehandling.
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.
 • Fra saken er ferdigbehandlet skal oppmåling og tinglysing utføres innen 16 uker

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund