Barn og unges representant

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 tredje avsnitt sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Representanten skal være politisk uavhengig og fristilt i utøvelsen av funksjonen. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å synliggjøre og ivareta de unges interesser i all plan- og byggesaksbehandlingen.

For å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen i Kristiansund har bystyret utpekt en barn og unges representant. Barn og unges representant må ha kunnskap om og erfaringer med barn og ungdom og forstå betydningen av og behovet for å legge til rette for et godt oppvekstmiljø. Den barnefaglige kompetansen skal være et supplement og en faglig styrking av kommunens administrasjon og kommunens politiske utvalg. Barn og unges representant er barnas talerør og deltar under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Det er ikke barn og unges talsperson, men kommunen selv som har ansvaret for å medvirkningsprosesser, slik at de unge selv får anledning til å delta aktivt i plansaker de berøres av. Talspersonen har imidlertid ansvar for å holde tett dialog med de aktører i kommunen som ansvarlig for medvirkningsprosessene. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging, plan- og bygningslovens bestemmelser, overordnede planer, kommunens egne retningslinjer og vedtekter ligge skal til grunn for representantens arbeid.

Barn og unges representant har møteplikt i kommunens faste utvalg for plan- og byggesaker. Representant har tale- og forslagsrett, menn ikke stemmerett. Det enkelte utvalg står imidlertid fritt til å avgjøre om et forslag skal realitetsbehandles. Vedkommende har som kommunalt oppnevnt representant ikke anledning til klage på vedtak, men har rett til protokolltilførsel. Barn og unges representant er politisk uavhengig og fristilt fra administrasjonens instruksjonsmyndighet i representantens rent faglige gjøremål som følger av den lovbestemte funksjonen i § 3-3, tredje ledd.

Hovedutvalg plan og bygning vedtok i møte 20. mars 2020  ordning for barn og unges representant med stillingsinstruks. Ordningen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 3-3. Rådmannen delegeres fullmakt til å utnevne hvem som til en hver tid skal inneha funksjonen som Barn og unges representant, samt vararepresentant.

Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging leses her

Barn og unge i plan og byggesak, veileder, leses her