Klage på eiendomsskatten

Informasjon om hvordan du klager på utskrevet eiendomsskatt

BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN

Hvis du mener boligverdien fra Skatteetaten er feil, eller at de har feil boligopplysninger om eiendommen, kan du selv endre dette ved å sende en endringsmelding til Skatteetaten.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten.

 

EIENDOMMER TAKSERT AV KOMMUNEN

Klage på takst for eiendommer taksert av kommunen sendes skriftlig til Kristiansund kommune.

Klagefrist er seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.

Fristen for å klage på eiendomsskatten for 2019 var 11. april 2019.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er  feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Klagen sendes til:

Kristiansund kommune

Eiendomsskattekontoret

Postboks 178

6501 KRISTIANSUND

Klager innsendt etter fristens utløp vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Tilsendt faktura må betales selv om du klager. Får du medhold refunderes overskytende beløp.

Klagen behandles først i Sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få et vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på, og da vil nemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i Sakkyndig nemnd går klagen videre til Sakkyndig ankenemnd, som vil se på saken på nytt. Ankenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund