Sakkyndige nemnder

Medlemmer og oppgaver

Sakkyndig nemnd og klagenemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år. For perioden 2023 -2027 er følgende valgt:

Sakkyndig nemnd

 • Rolf K. Sæther, AP
 • Line Karlsvik, SV
 • Andreas Sandvik, V

 

Sakkyndig ankenemnd/klagenemnd

 • Bjarne Brunsvik, AP
 • Veronika Aabak Haugnes, NML
 • Olav Grotli, V

 

Sakkyndig nemnds oppgaver:

 • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
 • Vedtar metode og hjelpeparametre.
 • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
 • Ansvarlig for vedtatte takster.
 • Førsteinstans ved klagebehandling.

Klagenemndas oppgaver:

 • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
 • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
 • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

Artikkelliste