Oljeutskillere

Her finner du informasjon vedrørende oljeutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak

Hvem trenger Oljeutskiller?

Alle virksomheter som har

 • Påslipp av oljeholdig avløpsvann som står i fare for å overstige 50 mg/l til kommunalt avløpsnett
 • Vaskehall eller vaskeplass for kjøretøy eller mekanisk utstyr.

Eksempler

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling.

Søknad om tillatelse? 

Etablering av nye utslipp av oljeholdig avløpsvann, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp, er søknadspliktige etter forurensningsforskriften. Den ansvarlige sørge for at:

1) Det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:

 • den ansvarliges navn og adresse,
 • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15-7 eller om det søkes om å fravike disse kravene,
 • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
 • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 eller større,
 • beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann
 • interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
 • oversikt over hvem som skal varsles, og
 • samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.

2) eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.

Klikk her for å søke om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Hva må jeg å gjør med oljeutskilleren?

Oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere enn 50 mg olje/liter vann med mindre det er oppgitt i virksomhetens tillatelse.

 • Noen kjemikalier kan redusere oljeutskilleres rensefunksjon med danning av oljeemulsjon. Vi ønsker at du går i dialog med kjemikalieleverandørene og eventuell annen kompetanse på området for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere oljeutslipp.
 • For å sikre stabil drift av oljeutskiller bør virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å forestå kontroll. 
 • Hyppighet for tømming og rengjøring skal spesifiseres i godkjenningen. Det kan søkes om redusert tømmefrekvens dersom akkumulert mengde av olje er liten over tid.

Hvordan skal jeg rapportere?

 • Det skal sendes inn en årsrapport for det forutgående året, innen 1. mars.
 • Årsrapporten skal inneholde dokumentasjon på antall tømminger og utført tilstandskontroll av oljeutskilleren.

Klikk her for å fylle ut årsrapport for oljeutskilleranlegg

 • Husk å inngå en avtale om dette med et tømmefirma, da de kan gjøre dette for din virksomhet.

Klikk her for å fylle ut skjema for oppfølging av oljeutskillere

Hva koster det?

Gebyrregulativ etter forurensingsloven

Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 4.500-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 9.000,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.241-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.910,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 12.656,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 18.984,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 6.376-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 1.195-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.

Veiledning

M30.pdf (miljodirektoratet.no)

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Artikkelliste