Oljeutskillere

Her finner du informasjon vedrørende oljeutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak

Hvem skal ha Oljeutskiller?

Alle virksomheten som har

 • Påslipp av oljeholdig avløpsvann som står i fare for å overstige 50 mg/l til kommunalt avløpsnett
 • Vaskehall eller vaskeplass for kjøretøy eller mekanisk utstyr.

Virksomheten inkludere blant annet

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling.

Hvordan søker jeg om tillatelse? 

Du kan søker med bruke av elektroniske søknadskjemaet

Klikk her for å søke om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Hva må jeg å gjør med oljeutskilleren?

Oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere enn 50 mg olje/liter vann med mindre det er oppgitt i virksomhetens tillatelse.

 • Noen kjemikalier kan redusere oljeskilleres rensefunksjon med danning av oljeemulsjon. Vi ønsker at du går i dialog med kjemikalieleverandørene og eventuell annen kompetanse på området for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere oljeutslipp.
 • For å sikre stabil drift av oljeutskiller bør virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å forestå kontroll. 
 • Hyppighet for tømming og rengjøring skal spesifiseres i godkjenningen. Det kan søkes om redusert tømmefrekvens dersom akkumulert mengde av olje er liten over tid.

Hvordan skal jeg rapportere?

Hva koster det?

Gebyrregulativ etter forurensingsloven

Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 3.430,-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 6.850,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 980,-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.490,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 9.700,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 14.500,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 4.850,-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 960,-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.

 

Veiledning

Miljødirektoratet faktaark M30 Drift av oljeutskillere