Spesialpedagogisk hjelp

Foreldre til barn i barnehagealder som har behov for ekstra hjelp og støtte kan søke om spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging i barnehagen.

Spesialpedagogisk hjelp gis til barn 0-6 år som har særlige behov for tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring. Hjelpen kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.  

Barn viser frem hånd med maling - Klikk for stort bilde

Når foreldre søker om spesialpedagogisk hjelp gjør kommunen en vurdering av om søknaden skal sendes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig. Dersom søknaden sendes til PPT, vurderer PPT om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

PPT er kommunens sakkyndige instans som utreder eventuell rett til spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndig vurdering sendes til Opplæringstjenesten som fatter vedtak og gir den spesialpedagogiske hjelpen.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i barnehageloven §31.

Barn som maler - Klikk for stort bilde

 Hvilke vansker kan spesialpedagogen gi hjelp til?

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Hvordan få hjelp?

Foreldre i samarbeid med barnehage eller helsestasjon sender henvisning direkte til PP-tjenesten for Ytre Nordmøre.

Hvor kan hjelpen gis?

Spesialpedagogisk hjelp gis til barn i barnehagens lokaler, hjemme hos barnet eller i Opplæringstjenestens lokaler i Frei gamle rådhus.

Besøke oss

Dersom du har en avtale med oss, finner du oss på Rådhusbakken 1.

 

Regelverk

Lov om barnehager (Barnehageloven)