Ankomst og bosetting


Politisk vedtak om bosetting

Kristiansund kommune blir årlig bedt om å bosette flyktninger. Det er IMDi (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet) som ut fra nasjonale behov anmoder kommunene om bosetting av flyktninger.

Det er bystyret i Kristiansund som gjennom en politisk sak beslutter hvor mange flyktninger som skal bosettes.
Flyktning- og innvandrertjenesten er saksbehandler for den politiske saken som framlegges av rådmannen.
Det er kommunens flyktning- og innvandrertjeneste som planlegger og gjennomfører bosettingen av flyktningene.

De fleste flyktninger kommer fra et av landets asylmottak, hvor de har oppholdt seg mens de søker asyl.
Når de får innvilget opphold i Norge, er de klar for bosetting og venter da til de får "tildelt en kommune" hvor de da blir bosatt. 

Kommunen får utsøkt flyktninger jevnt hele året.
 
Kommunen er anmodet om å bosette 165 flyktninger i 2022.  
Med bakgrunn i disse utsøkningene planlegger kommunen boliger, norskopplæring, helsetiltak, m.v.
 

Bosetting

Arbeidet med bosetting handler om boliger, introduksjonsprogram, norskopplæring, skole og arbeid - og ikke minst - inkluderingen i lokalsamfunnet.

Gå til IMDi for å få gangen mellom ankomst og integrering tegnet og forklart

Bolig

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. Det er NAV Kristiansund avdeling Flyktning som i samarbeid med Eiendomsdrift og den enkelte flyktning finner egnet bolig, enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig.
Kommunen ønsker i størst mulig grad at flyktninger får boliger spredt over hele byen.

Som privat utleier som ønsker å tilby bolig, kan gjøre det via kommunen sin hjemmeside. 

Utleieboliger må tilfredsstille branntekniske krav og andre tekniske krav med hensyn til takhøyde vindusstørrelse, elektriske installasjoner, rømningsveier med videre.


Kommunen har ordning med depositumsgaranti som kan søkes på. Søknadskjema på nav.no

Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan få bostøtte til å dekke deler av boutgiftene sine. Dette gjelder for mange flyktninger. 

Introduksjonsprogram

Kristiansund kommune tilbys alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram.

I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne lettere skal bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

I Kristiansund er det Kristiansund Voksenopplæring som gir tilbud om norskopplæring og samfunnsfag.

Norskkunnskaper kan komme gjennom deltakelse i samfunnet og ikke bare fra skolebenken. Det er gode erfaringer med å la flyktninger komme tidlig ut i arbeid hvor de både kan lære språk og får kunnskap om arbeidslivet. Innpass i frivillige lag og organisasjoner er viktig for en vellykket integrering.

Utdanning og arbeid

Både for den enkelte person og for samfunnet som helhet, er det viktig at ressursene til den enkelte flyktning blir benyttet.

Norge har et relativt høyt utdannings- og sysselsettingsnivå. Flyktningene kartlegges ut fra utdanning og arbeidserfaring. NOKUT er godkjenningsinstans for utenlands utdanning. Erfaring viser at det er utfordrende og tar mye tid å få vurdert utdanning fra andre land. Et forhold kommunen er særlig opptatt av, er hvordan man kan bidra til bedre kartlegging av flyktningenes realkompetanse.

Mange arbeidsgivere legger vekt på å jobbe med inkludering og mangfold. Mange gir også uttrykk for erfaring om at flyktninger har vært avgjørende for deres rekruttering av nye ansatte. Samfunnsansvar og bedriftsansvar kan kombineres. Målet er at flyktningene skal delta i arbeidslivet på linje med majoritetsbefolkningen.

Skole/barnehage

Når kommunen får utsøkt familier med barn, blir disse så snart som mulig henvist til skoler/barnehager for snarest mulig oppstart.
Kommunen har egen innføringsklasser for elever på grunnskole og ungdomsskolenivå.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikkelliste