Naturvernområder i Kristiansund

Kristiansund kommune har tre vernet områder etter naturmangfoldloven. Nedenfor får du mer informasjon om disse.

I Kristiansund finnes det 3 verdifulle naturområder vernet etter naturmangfoldloven kap. 5 «Områdevern».

Naturvernområdene i Kristiansund forvaltes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Oversikt over de 3 naturreservatene
 

Verneområde  Verneform Vernedato     Totalareal
Fugløya (VV00002885) Naturreservat   28.05.2010   0,261 km²
Gløsvågen (VV00001349)   Naturreservat  27.05.1988   0,136 km²
Grip (VV00002883)  Naturreservat  28.05.2010   0,801 km²

                                                                             

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven.
Dette er områder som:

  • Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype. 
  • Har en særlig betydning for biologisk mangfold.
  • Utgjør en spesiell geologisk forekomst.
  • Har særskilt naturvitenskaplig verdi.

Disse områdene skal bevares og kan ikke bygges ut uten at vernevedtak blir opphevet av statlig myndighet.

Alle 3 områdene gjelder vern av fugleliv:

  • Fugløya naturreservat – vern av hekkende sjøfugl
  • Grip naturreservat  - vern av hekkende sjøfugl
  • Gløsvågen – Vern av viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugle- og dyreliv


Lenker:

Kart og faktaark med link til verneforskriftene over verneområdene i Kristiansund:

Fylkesmannen:


Naturmangfoldloven kap. 5 – Områdevern:

Artikkelliste