Varsling ved viltpåkjørsel/skadet vilt

Informasjon om hvordan du forholder deg hvis du har kjørt på et dyr.

Plikter ved viltpåkjørsel

  1. Ta straks på deg refleksvest/markeringsvest
  2. Få oversikt over eventuelle skadde personer, gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  3. Ring politiet på 02800 – følg instruksene fra politiet. Ikke avliv skadet dyr på egenhånd, dette skal gjøres av offentlig godkjente ettersøksjegere kommer til stedet.
  4. Ligger dyret i vegbanen sett ut varseltrekant
  5. Merk stedet nøyaktig med viltbånd, plastpose eller lignende
  6. Hvis mulig merk/vis også fluktretning om dyret løp fra stedet. Dette letter muligheten for sporhund å finne stedet
  7. Følg aldri etter et skadd dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.
  8. Det er ulovlig å ta med seg påkjørt vilt, kommunens offentlige ettersøksjegere blir sendt ut av politiet for å lete/hente ut dyret.
  9. Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart ikke å melde fra.

Lov om vegtrafikk § 12: Enhver som er i nærheten har plikt til å yte hjelp i forbindelse med skade på menneske og/eller vilt.

Politiet eller kommune har ingen lovhjemmel til å pålegge bilfører å vente på skadestedet. Politiet har uttalt at de pålegger imidlertid motorkjøretøyfører å merke påkjørselstedet, og å kjøre tilbake til påkjørselstedet for merking om dette ikke ble gjort umiddelbart. Blir ikke dette fulgt opp kan saken bli anmeldt til politiet.

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven §4.
 

Viltbånd i bilen

 

Hva kan du gjøre for å unngå å kjøre på hjort

Vær ekstra oppmerksom ved skumring og mot kveld, dvs. ved soloppgang og solnedgang. Rådyra har en annen adferd. De er mer uforutsigbare og spretter ut i vegbanen, gjerne 2 – 3 dyr i en rekke til alle døgnets tider.

Hjelpeplikt – dyrevelferdsloven § 4

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive det med det samme. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen. Politiet skal varsles innen rimelig tid. Ved storvilt ( I Kristiansund elg, hjort, rådyr) sender politiet ut offentlig (kommunal) ettersøksjeger. Ved dyr fra dyrehold skal Mattilsynet kontaktes.

Artikkelliste