Viltforvaltning - Jakt

Kommunene har ansvar for alt vilt og deres leveområder innen viltforvaltningen. Dette gjelder både jaktbart- og ikke jaktbart vilt iht. viltloven med forskrifter og Naturmangfoldloven. Med alt vilt menes viltlevende landpattedyr (unntak sjøpattedyr seler og hvalarter), fugler, amfibier og krypdyr. Kristiansund har hjorteviltartene hjort, rådyr og noen individer av elg. Kommunen har følgende arter av små rovvilt: Rødrev, røyskatt, oter og mink. Oteren står på rødlista, mens minken er en svartelistet art.  

Norsk viltforvaltning skal skje innenfor rammen av Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - Lovdata og Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Lovdata. Formålsbestemmelsen i viltloven lyder, «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares». Denne danner sammen med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven en solid basis og rettesnor for forvaltningen.

Ville dyr og fugler er en viktig del av naturen vår. Kommunene må ta vare på artene og deres genetiske mangfold på lang sikt, og sørge for at deres genetiske mangfold finnes i levedyktige bestander i sine naturlige leveområder. Dette gjelder innenfor kommunens planarbeid, saksbehandling generelt, samt synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene. Det innebærer også å informere om våre ville dyr og fugler - skape naturglede retta mot ulike målgrupper.

I norsk naturforvaltningspolitikk generelt og viltforvaltning spesielt har trenden i seneste årene vært styrking av lokalt ansvar og myndighetsområde. Ansvar og myndighet er blitt flyttet fra stat til Statsforvalteren og fylkeskommunene og videre til kommunene.

Viltforvalteren har ansvaret for viltforvaltningen i kommunen. 

1. Målsetting for forvaltning av hjortevilt

Det er grunneier som eier retten til å jakte. Kommunens ansvar innen viltforvaltningen gjelder jaktbart vilt iht. Viltloven og Naturmangfoldloven. Kommunene har ansvar for å utarbeide overordnede offentlige målsettinger for forvaltning av hjortevilt. Målene skal bl.a. ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg.  Bystyret i Kristiansund vedtok den 27.03. 2012 målsetting om forvaltning av hjortevilt i Kristiansund kommune.

2. Bestandsplan for hjortevilt

Ut fra målsettingene har jaktrettshaverne gjennom Kristiansund Hjorteviltområde (KHO) påtatt seg et langsiktig forvaltningsansvar ved å samle jaktrettshaverne i området for bestandsplanlegging som er et viktig virkemiddel i hjorteviltforvaltningen. Dette innebærer å arbeide for en balansert hjorteviltbestand i forhold til stammens kvalitet, områdenes bæreevne, andre samfunnsinteresser og det biologiske mangfoldet.

Et bestandsplanområde er en administrativ enhet som består av to eller flere vald. Kristiansund har 10 jaktvald som er godkjent av kommunen og hvor alle har gitt sitt samtykke til samarbeid. Første versjon av bestands- og avskytingsplanen for hjort og rådyr, gjaldt fra 2012 – 2014, vedtatt av viltutvalget den 24.05. 2012. Gjeldende plan for Kristiansund hjorteviltområde ble vedtatt i utvalg for Næring og omstilling i møtet 9.juni 2021. 

Bestandsplan med avskytingsavtale for hjort og rådyr 2021 - 2023 (PDF, 2 MB) 

3. Jaktvald og valdledere

Et vald er et geografiske området som er offentlig godkjent for jakt på hjort og rådyr som er hjorteviltartene i Kristiansund, og som får tildelt fellingstillatelser fra kommunen. Vald er den enheten som rapporterer fellingsresultat til det offentlige.

I Kristiansund er det åpnet for jakt på hjort og rådyr. 10 vald for jakt på hjortevilt er godkjent.
Alle valdene har gått sammen og dannet ett bestandsplanområde på tilsammen 56708 daa (tellende areal). Bestandsplanområdet, Kristiansund Hjorteviltområde (KHO) har utarbeidet en 3-årig bestandsplan og avskytingsavtale for hjort og rådyr, godkjent av kommunen.

Alle 10 valdene, hele bestandsplanområdet, får tildelt årlige fellingskvoter for hjort fra kommunen etter minsteareal.  Bestandsplanområdet har fri tildeling av rådyr.

Valdnavn og valdansvarlige i Kristiansund kommune:

Valdnr.ValdnavnValdlederMobil
1Møst Oddbjørn Reiten95217759
2Frei – FlatsetNils Frey jr.92650133
3Bjerkestrand – OrØystein Lian90799949
4SaltkjelenStian Maridal95446587
5BolgenViktor Rødsand91158789
6Kvalvåg kommunevaldMonica Malmedal90959015
7Or KommunevaldMonica Malmedal90959015
8BjørnvikRoger Bolgen93827097
9Omsundet-KvalvikKjetil Rogne93016758
10NordlandetJohn A Henden93405727

 

Elgvald: 

Kristiansund elgvald Dag Bjerkestrand Telefon 93063937

Valdansvarlig representant skal være jaktrettshavernes kontaktperson overfor myndighetene i saker som angår valdet. Valdansvarlig representant er ikke ansvarlig overfor myndighetene med hensyn til selve jaktutøvelsen. Den enkelte jeger er formelt ansvarlig for sine egne handlinger. Klikk for se jaktvaldoversikt i Kristiansund kommune (PDF, 545 kB).

4. Hjorteviltregisteret

Kunnskap om hjorteviltet både samles og videreformidles og benyttes aktivt i Hjorteviltregisteret, som er en nasjonal database. Dette gjelder områder som «sett-hjort», fellingstillatelser og fellingsrapporter. Hjorteviltregisteret ivaretar også opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. 

Hjortviltregisteret

Forutsetningene som ligger til grunn for all jakt, felling og fangst i Norge er å finne i viltloven og naturmangfoldloven. Forskriften om utøvelse av jakt felling og fangst bygger på disse prinsippene. Bestemmelsene retter seg først og fremst mot jakt- og fangstfolk. Det meste av offentlige regler om jakt, felling og fangst er samlet i denne forskriften.

Veileder Miljødirektoratet: Forskrift jaktutøvelse, felling, fangst, M-520, 2016