Høydereferansesystem i våre reguleringsplaner (eldre lovverk)

Vær oppmerksom på at det har vært benyttet flere høydereferansesystem i kommunen. 

I området som hørte til Kristiansund kommune før sammenslåing med Frei, har reguleringsplaner fra før ca. år 2010 høydereferanse Kristian­sund lokal. Høydereferansen i dette lokale systemet ligger 2 meter høyere enn i NN54 (norsk offisielt høydesystem). Dagens nasjonale høydereferansesystem er NN2000, men forskjellen på NN54 og NN2000 for Kristiansund kommune er kun ca. 4-6 cm og regnes derfor som marginal.

I våre reguleringsplanene opplyser plankartet ikke alltid hvilket høydegrunnlag som er benyttet, men når nasjonalt høydereferansesystem er brukt er dette angitt som NN54 eller NN2000.

Dette innebærer at i eldre reguleringsplaner, der reguleringsbestemmelsene har fastsatt maksimal kotehøyde for byggverk, må aktuell høydereferanse legges til grunn ved søknad og behandling av byggesaker. Kote +5 i lokalt system er kote +3 i dagens høydereferansesystem. Det vil si, hvis reguleringsplan med høydegrunnlag Kristiansund lokal tillater maksimal gesimshøyde kote 11,5 m, vil planens høydebegrensning for søknad om oppføring av ny bebyggelse i dag være kote 9,5 m.

 

Eksempel på eldre planer med fastsatte kotehøyder ift. Kristiansund lokal: R-253, R-242, R-230 og R-212.

Det er ikke alltid det er opplyst på plankart at det er Kristiansund lokal som er brukt, men ved overgangen fra lokalt til nasjonalt system, rundt år 2010, og deretter er det alltid oppgitt hvilket høydegrunnlag som er brukt. R-271 og R-260 er eksempel på planer med det nasjonale høydereferansesystemet (NN54) og med maksimale byggehøyder fastsatt med kotehøyder.