Unntak fra tekniske krav (TEK17) - eksisterende bygg

Det er ikke alltid kravene lar seg tilpasse eksisterende byggverk på en fornuftig og regningssvarende måte. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir. Kravene i byggteknisk forskrift har endret seg betydelig over tid, og for eldre bygninger er det store forskjeller i opprinnelige kvalitetskrav og de kravene som stilles i dag.

Etter Plan- og bygningsloven skal tiltak på eksisterende byggverk prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Det betyr at ved tiltak på eksisterende byggverk, gjelder i utgangspunktet de samme kravene som for nye tiltak.

Forarbeidene til loven angir at kravene gjelder så langt de er ”relevante”. Kravene som kan settes må dermed, som hovedregel, begrenses til å omfatte de deler av byggverket som tiltaket gjelder. Det betyr at dersom det settes i gang byggetiltak på deler av bygget, vil det ikke kunne settes krav til de deler av byggverket som ikke direkte er berørt av endringene. Det må være en logisk sammenheng mellom krav og tiltak for at disse skal komme til anvendelse. Oppgradering av enkelte bygningsdeler behøver ikke oppfylle krav som retter seg mot en kvalitet ved bygget som helhet, så lenge oppgraderingen ikke gjelder hele bygget eller effekten for bygget som helhet blir marginal.

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav.

Du kan søke om unntak fra tekniske krav (TEK17) dersom du finner at kravet er relevant, og av en eller annen grunn ikke kan oppfylle dette kravet i ditt byggeprosjekt

Kommunen kan gi unntak fra tekniske krav, dersom vi vil vurdere at dette er forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø.

Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på følgende:

 • byggverkets alder,
 • formell vernestatus,
 • bygningens type, formål, plassering,
 • varigheten av tiltaket
 • nåværende tekniske tilstand

Begrunnelsen for å gi unntak fra kravene er at eldre bygninger fortsatt skal kunne anvendes på en hensiktsmessig måte i stedet for å forfalle. Mindre bygningsmessige endringer skal kunne tillates, slik at også bevaringsverdige bygninger kan brukes til formål som butikk, kontor med videre.

Søknad om unntak fra tekniske krav (TEK17).

Det er ansvarlig søker som har ansvaret for å identifisere og avgrense tiltaket, fastsette hvilke krav som gjelder og om vilkårene for unntak er oppfylte.

Hva skal søknaden innholde?

Søker må fremlegge nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om vilkårene for unntak ledd er oppfylte. Dette innebærer å:

 • Redegjøre for de arbeid som planlegges gjennomført
 • Avgrense arbeidene i forhold til type tiltak (tilbygg, påbygg, underbygging, osv…)
 • Redegjøre for hvilke krav i TEK17 som ikke blir oppfylt, og som det søkes om unntak fra med henvisning til lovens paragrafer (Husk at det kun er relevante krav som skal søkes unntak fra)
 • Redegjøre for avviket, eventuelt hvor stort avviket er i forhold til krav
 • Redegjøre for hvorfor kravene ikke kan oppfylles
 • Redegjørelse for unntakets forsvarlighet

Husk at unntakene vurderes separat og det skal argumenteres for hvert unntak for seg.

Vennligst merk deg at vurdering av unntak er ressurskrevende for kommunen, og derfor pålegges det et gebyr for denne vurderingen (prisen for vurderingen er sammenlignbar med vurdering av dispensasjon).

***

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeidet nyttig informasjon, sjekkliste og eksempler hvor unntak med hjemmel i plan- og bygningsloven være relevant å søke. Dokumentet anbefales benyttet ved prosjektering av tiltak i eksisterende bygg!

Dokumentet finner du på NKF sin hjemmeside eller du kan laste det ned her: Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg