Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre ("tiltakshaver"), ansvarlig søker og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forhåndskonferanse

Før en går i gang med et prosjekt, stort eller lite, er det anledning til å møte kommunen for å avklare ulike forhold knyttet til tiltaket. Tiltakshaver legger frem byggeplanene for kommunen og kommunen orienterer om innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for byggeplanene. Formålet er å etablere tidlig kontakt mellom tiltakshaver og kommunen og få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger. Ansvarlig søker bør delta på forhåndskonferanse der det er krav om at søknaden skal sendes inn av ansvarlig søker.

En forhåndskonferanse bør helst avholdes før søknad sendes inn.

 

Hva er tiltakshavers oppgave i forbindelse med en forhåndskonferanse?

Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen.

Disse opplysningen må du sende inn når du ber om en forhåndskonferanse:

  • Tiltakets adresse
  • Skisse/tegninger av tiltaket
  • Kart
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Spørsmål som ønskes avklart

Tiltakshaver får anledning til tidlig å presentere og drøfte prosjektets forutsetninger med kommunen.

Hva er kommunens oppgave i en forhåndskonferanse?

Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med aktuelle myndigheter, mulighet for delt søknadsbehandling og annet av betydning. Kommunen skal opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid. Kommunen skriver referat fra forhåndskonferansen som du får tilsendt.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

En henvendelse om forhåndskonferanse skal besvares av kommunen innen 14 dager.

Prisen for gjennomføring av forhåndskonferanse er i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

 

 

Bestille forhåndskonferanse

Klikk her for å bestille forhåndskonferanse