Rutine for å kreve og følge opp tilsyn og uavhengig kontroll på brannsikkerhet i byggesaken

Bakgrunnen for denne endringen er erfaringer avdekket ved gjennomførte tilsyn sommeren 2022 i Kristiansund kommune når det gjelder brannsikkerhet. Tilsynene avdekket bl.a. manglende og mangelfull prosjektering, manglende kommunikasjon mellom de ansvarlige foretakene i byggesaken og også mellom tiltakshaver og de ansvarlige foretakene, utførelse ikke utført i tråd med prosjekteringen, mangler ved rømningsveier, samt horisontal og vertikal brannsikring og mangelfull branncelleinndeling. 

Gjelder
Nye rutiner gjelder for utførelse av forenklet tilsyn ved søknader som innebærer etablering/endring av bruksenheter i bygning med mer enn 1 branncelle, samt pålegg om uavhengig kontroll. Rutinene gjelder for alle tiltaksklasser.  Gjelder ikke selvbyggere. 

Tidspunkt og varighet
Endringen gjelder for søknader om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse registrert mottatt fra og med 1. januar 2023. Rutinene gjelder ut 2023, men kan bli forlenget dersom det vurderes nødvending. Foretak uten avvik, vil kunne unntas tidligere fra ordningen. 

1.    Brannsikkerhetsstrategi

Brannsikkerhetsstrategi (grunnlag for brannprosjektering) skal etterspørres ved søknad om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse som forenklet tilsyn.  
Dette kan gjøres innad i byggesaken, men det må opprettes en tilsynssak som knyttes til byggesaken.  

Brannsikkerhetsstrategi må inneholde oppsummering av de viktigste strategier for å oppfylle hele § 11 i forskrift. Brannsikkerhetsstrategien må inneholde opplysninger om oppdraget (omfang og avgrensninger), byggverkets bruk, virksomhet, areal, antall etasjer, avstand til nabobebyggelse, samt risikoklasse og brannklasse. Relevante punkter er også følgende:  

 • Hvordan den generelle brannsikkerhet skal ivaretas på bakgrunn av bruk, risiko, kompleksitet og konsekvens § 11-, 2 og 3 
 • Strategi for krav til bæreevne og stabilitet § 11-4 
 • Sikkerhet ved eksplosjon § 11-5 
 • Strategi mot brannspredning mellom byggverk i form av avstand og/eller brannvegg § 11-6 
 • Brannseksjonering § 11-7 
 • Strategi mot brannspredning mellom branncellene, både horisontalt og vertikalt § 11-8 
 • Strategi for valg av materialer, produkter og tekniske installasjoner § 11-9 og 10 
 • Overordnet rømnings- og redningsstrategi § 11-11 
 • Tiltak for påvirke rømnings- og redningstid, inkludert hvem som har ansvaret i byggesak for evakueringsplan, utganger fra brannceller, og rømningsvei § 11-12, 13 og 14 
 • Redning av husdyr 
 • Strategi for manuell slokking § 11-16 
 • Strategi for tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats og slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes, inkludert vannforsyning § 11-17 

Det vises til Byggforskserien Planlegging 321.026. 

Mangelfull brannsikkerhetsstrategi kan medføre grunnlag for ytterligere tilsyn.

2.    Uavhengig kontroll PRO

 • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll på om utførelse er i tråd med brannkonsept. Presiseres i varsel, stikkprøve eller enkelte områder; f.eks brannskille, brannsikring av bærende konstruksjoner e.l.
 • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll på utførelse av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem, der det er krav om det. 

3.    Uavhengig kontroll UTF

 • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll på om utførelse er i tråd med brannkonsept. Presiseres i varsel, stikkprøve eller enkelte områder; f.eks brannskille, brannsikring av bærende konstruksjoner e.l.  
 • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll på utførelse av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem, der det er krav om det. 

Pålegg om uavhengig kontroll vurderes konkret i hvert tilfelle, jf. Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-3.