Ettergivelse og nedsettelse

Eiendomsskatten kan i medhold av Eiendomsskattelovens § 28, nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for hele eiendomsskatten.

I behandlingen av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer kan tas med i vurderingen: inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis, og gjelder for ett år. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler eventuelle søknader.

Hjemmel for fritak:
Lov om eigedomsskatt § 28: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.»            

Eiendomsskatteloven

Søknaden må inneholde:

  • Informasjon om hvilken eiendom det søkes ettergivelse for.
    (gårdsnr, bruksnr, festenr, seksjonsnr)
  • Begrunnelse for søknaden og relevant dokumentasjon

Søknad sendes til:

Kristiansund kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 178
6501 Kristiansund

Artikkelliste