Klage på eiendomsskatten

Informasjon om hvordan du klager på utskrevet eiendomsskatt

FOR EIENDOMMER MED BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN

Hvis du mener boligverdien fra Skatteetaten er feil, eller at de har feil boligopplysninger om eiendommen, kan du selv endre dette ved å sende en endringsmelding til Skatteetaten.

En eventuell nedsettelse av formuesverdien vil få betydning for boligens beregnede markedsverdi, og dermed også for utskriving av eiendomsskatten.

For boliger du eier og bor i (primærbolig), kan nedsettelse kreves dersom formuesverdien utgjør mer enn 25 prosent av markedsverdien

Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Med dokumentasjon siktes det først og fremst til takst avgitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen fremgår.

Nedsettelsen av formuesverdi vil bli lagt til grunn ved skatteberegningen de neste fem årene.

Du er selv ansvarlig for at formuesverdien i skattemeldingen du leverer er korrekt.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten mot nærmeste terminkjøring.

 

FOR EIENDOMMER TAKSERT AV KOMMUNEN

Klage på takst for eiendommer taksert av kommunen sendes skriftlig til Kristiansund kommune.

Klagefrist er seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.

Fristen for å klage på eiendomsskatten for 2024 er 12. april 2024.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er  feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Klagen sendes skriftlig til:

Kristiansund kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 178,  6501 KRISTIANSUND

eller via Postmottak@Kristiansund.kommune.no

 

Klager innsendt etter fristens utløp vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Tilsendt faktura må betales selv om du klager. Får du medhold refunderes overskytende beløp.

Klagen behandles først i Sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få et vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på, og da vil nemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i Sakkyndig nemnd går klagen videre til Sakkyndig ankenemnd, som vil se på saken på nytt. Ankenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Artikkelliste