Klage på standpunktskarakter

Hvordan klage på standpunktskarakter?

 

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

Hvem kan klage?

Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater

Foreldre/foresatte til umyndige elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Hva skjer når du klager?

Klageinstansen vurderer om gjeldende forutsetninger for karakterfastsetting er fulgt.

Dersom klager får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig.

Dersom klager ikke får medhold, blir karakteren stående.

Klageinstansen i grunnskolen er Fylkesmannen.

Klageinstansen i videregående opplæring er en klagenemnd utnevnt av Byrådet.

Slik klager du

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din

Dersom du bestemmer deg for å klage:

  • skal klagen skal sendes skriftlig til rektor ved skolen din
  • må klager underskrive klagen
  • må det stå i klagen hva du vil klage på