Elevvurdering

Hva er elevvurdering, underveisvurdering og sluttvurdering?

Hva er elevvurdering?

Elevvurderingen har to hovedformål:

Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering).

Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering).

Vurdering av hvilken kompetanse eleven har utviklet bør være et viktig grunnlag for samarbeidet mellom skole og hjem. Elever og foresatte skal gjøres kjent med målene for opplæringen, og med hva som tillegges vekt i vurderingen.

Underveisvurdering

Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene, og gi motivasjon for videre læring. Vurderingen skal også bidra til at elevene får et godt, tilpasset opplæringstilbud.

Elevene skal vite hvorfor de blir vurdert, hva som vektlegges i vurderingen, og hvilke vurderingsformer som brukes.

Elevene har forskriftsfestet rett til å delta i vurderingen. Det må systematisk legges til rette for egenvurdering, og for å utvikle elevenes eierforhold til mål og kriterier.

All underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling. Elevene skal få råd og veiledning om hvordan de kan utvikle seg best mulig i fagene.Elev og foresatte skal jevnlig få informasjon om hva eleven mestrer. Ved avslutningen av hvert halvår skal elevene få en beskrivelse av hvilken faglig kompetanse de har oppnådd. På ungdomstrinnet gis det også karakter.

Sluttvurdering

Sluttvurderingen (eksamen og/eller standpunktkarakterer) skal dokumentere elevenes kompetanse når opplæringen i et fag avsluttes. Sluttvurderingen brukes som grunnlag for innsøking til videregående skole.

I grunnskolen gis sluttvurdering ved utgangen av årstrinn 10, med unntak av faget mat og helse som avsluttes på årstrinn 9. I valgfagene settes standpunktkarakter når faget avsluttes, uavhengig av årstrinn.