Trefelling

Her finner du informasjon som gjelder til trefelling. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse.

Felle, fjerne eller beskjære trær

Dersom du er nabo til trær på kommunal grunn, som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet trær eller få trærne skjært til. Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan kreve gjenplantning eller erstatning.

Dersom det gjelder trær på naboeiendommer, må du bli enig med den som er grunneier, se naboloven for veiledning for å avgjøre saken.

Ønsker du å felle eller beskjære trær eller busker i et offentlig område må du søke om det.

Kratt/små trær opp til 10 cm i diameter og inntil 5 m fra nabogrense kan ryddes uten søknad. Den forutsettes at tiltak skal meldes til kommunen og at nærmeste naboer er enige. Området skal ryddes pent etterpå.

Slik søker du

Fyll ut og send inn det elektroniske søknadsskjemaet for trefelling.

Vedlegg til søknaden

Kart

Legg ved et kart, der du merker vegetasjonen som søknaden gjelder for. Sett kryss for enkelttrær som du ønsker å ta vekk og bruk skravert felt ved uttak av tregrupper, buskfelt og bryn.

Naboliste

Du må varsle berørte naboer som grenser til samme område. Bruk nabolisten til søknad om hogst og rydding, der du oppgir navn og adresse til de berørte naboene, og om disse er enige eller uenige i søknaden.

Bilde (valgfritt)

Du kan også laste opp bilde. Bilde som illustrerer situasjonen godt kan i enkelte tilfeller erstatte en befaring på stedet og saksbehandlingen går dermed raskere.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er naboloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. I tillegg kommer estetiske vurderinger av trærne sin betydning for nærområdet.

Felling av trær kan være aktuelt

 • ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering.
 • når de kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset. Ettermiddagssola blir vanligvis sett på som viktigst.
 • når de har mistet sin funksjon eller estetiske verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende.

Felling av trær er ikke aktuelt

 • for å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter.
 • for å minske nedfall av løv og nåler.
 • dersom grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting, og trærne har blitt større i denne tiden.
 • dersom de kaster skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen.
 • topping av trær er ikke tillatt. Topping er kraftig reduksjon av tre høyde. Tverrsnitt på toppen vil føre til at råte sprer seg nedover i trestammen. Denne metoden ødelegger treets vitalitet og estetiske utseende.

Når får du svar?

Du får svar innen to måneder. Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger mer informasjon eller det er behov for en befaring.

Avgjørelser som blir fattet er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages etter forvaltningsloven.

Når kan trærne felles og hvem utfører det?

Tiltaket må utføres utenfor hekkesesongen for fugler. Det blir derfor normalt ikke gitt tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august.

Tiltak i kommunal regi blir i hovedsak iverksatt i løpet av høsten/vinteren.

I svarbrevet vil det framgå hvordan tiltaket skal gjennomføres-vanligvis på en av disse måtene:

 • Vanligvis får du selv felle treet og beholde veden, og må rydde området.
 • Den som utfører jobben må ha nødvendig kompetanse og utstyr, og dette skjer på eget ansvar for seg selv og omgivelsene.
 • I noen tilfeller ønsker vi i kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel av hensyn til sikkerheten eller dersom det er behov for en fagmessig tilskjæring av trærne.
 • For områder som kommunen drifter, slik som parker, lekeplasser og ball-løkker er det vi som skal felle og rydde.

Kostnader

Det er du som søker som må dekke kostnadene for tiltaket, så framt ikke annet blir avtalt. Dersom du ikke rydder slik det er krav om, må du også dekke kommunens kostnader.

I noen tilfeller dekker kommunen kostnadene med trefelling, for eksempel når trær må felles av sikkerhetshensyn.

Med fra om feil og mangler

Dersom treet utgjør umiddelbar fare, anmoder vi om at du tar kontakt med nødetatene på telefon 110.

Nyttige linker: