Kommuneplan for Kristiansund, samfunnsdel 2020 - 2032 med høringsfrist 16. nov. 2020

Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Bystyret vedtok 1. oktober å legge forslag til kommuneplan, samfunnsdelen 2020-2032,  ut til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres etter plan- og bygningsloven § 11-14

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanens samfunnsdel er vårt viktigste styringsdokument og gir retning for den langsiktige utviklingen av kommunen vår. Den inneholder visjon, mål og strategier og legger føringer for temaplaner, tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet (budsjett og økonomiplan) og utforming av arealplaner. 

Delvis revisjon

Planstrategi og planprogram for samfunnsdelen som ble vedtatt 18. juni 2020 fastslo en delvis revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Revideringen av samfunnsplanen har bestått av : 

  • Tekstlig spissing av varm, klok, smart og modig by
  • Tilpassing av byene til FNs bærekraftdimensjoner - sosialt, økonomisk, økologisk og helhetlig bærekraft
  • Oppdatering av utviklingstrekk og utfordringer
  • Tilpasning av hovedmålene til utfordringsbildet med justering av hovedmål og strategier
  • Nye hovedmål og strategier
  • Tydeliggjøring av kommunen som virksomhet og organisasjon 

Høringsperioden skal vare i seks uker. Etter høringsperioden vil rådmannen foreslå eventuelle endringer av samfunnsdelen i ny sak til politisk behandling i formannskapet i november og endelig behandling i bystyret 17. desember 2020. 

I høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel kan du lese mer om satsingsområdene, hovedmålene og strategiene.  

Eventuelle merknader og innspill sendes innen 16. november 2020 til postmottak@kristiansund.kommune.no eller i posten til Kristiansund kommune, pb 178, 6501 Kristiansund.

Kommuneplanens samfunnsdel - høringsutkast kan du lese her:Kommuneplan for Kristiansund - samfunnsdel 2020-2032 høringsforslag okt.2020 (PDF, 2 MB)